Ministerstvo zdravotnictví ukončilo kontrolu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 21. 9. 2018 Poslední aktualizace: 21. 9. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví v období od ledna do června tohoto roku zkontrolovalo hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv v letech 2016 a 2017. Kontrola odhalila závažnější nedostatky v oblasti správních řízení, veřejných zakázek a oblasti personální.

Kontroloři ministerstva zjistili, že SÚKL v letech 2016 a 2017 nedodržoval lhůty pro výkon jednotlivých agend, zejména u notifikace zdravotnických prostředků, kde bylo několik tisíc nevyřízených žádostí, a také v agendě registrace, cen a úhrad léčiv. Některé lhůty byly překračovány až několikanásobně a ve velkém počtu řízení. „Délka správních řízení je bohužel dlouhodobý problém, který jsme zdědili po bývalém vedení ústavu. Od svého nástupu do funkce důrazně apeluji, aby ústav za prvé, v co možná nejkratším termínu zpracoval všechny nevyřízené žádosti, a za druhé, aby výrazně zrychlil proces správních řízení. Opatření v této oblasti bohužel zdrželo vleklé výběrové řízení na nového ředitele ústavu. Paní ředitelka Irena Storová mě však ihned po jmenování ujistila, že správní řízení patří mezi její priority,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerská kontrola se dále zaměřila na veřejné zakázky. Zde odhalili nedostatky v postupech při zadávání veřejných zakázek, které byly v rozporu s vnitřní směrnicí SÚKL a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o pochybění v hodnocení nabídek, kdy opakovaně docházelo k různému přístupu k hodnotícím kritériím, například u kvalifikací uchazečů. U některých byla předložená kvalifikace uznána a v jiných případech nikoliv.

V rámci kontrolní akce ministerstvo přezkoumalo také prostředky vynakládané na cílové odměny za roky 2016 a 2017. Cílové úkoly, v prověřovaných dokumentech uvedené jako 100% splněné, byly podle kontroly stanoveny a vyhodnoceny velice vágně. V následném rozhodnutí zcela chybělo odůvodnění, bylo zde pouze konstatováno, že zaměstnanci vznikl na vyplacení odměny nárok. Týkalo se to především bývalých členů úzkého vedení ústavu. V neposlední řadě kontrola zjistila, že ve sledovaném období ústav nehospodárně vynaložil finanční prostředky na vzdělání některých zaměstnanců.

„Nové vedení ústavu již přistoupilo k řadě nápravných kroků. Budu však požadovat, aby se zaměřilo na přijetí systémových opatření, která zaručí, aby se pochybení do budoucna neopakovala,“ dodal ministr zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví uložilo lékovému ústavu do jednoho měsíce odstranit nedostatky a provést nápravná opatření vedoucí k jejich prevenci a do dalších tří měsíců mu podat písemnou zprávu.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?