Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

Vytvořeno: 6. 5. 2020 Poslední aktualizace: 6. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem. Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Do programu se mohou hlásit jak poskytovatelé zdravotních, tak sociálních služeb. Zřízení Forenzního multidisciplinárního týmu vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Forenzní multidisciplinární tým je specifickým článkem doplňujícím ambulantně-ústavní rozhraní ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní, kteří vykonávají ochranné léčení ve všech jeho obvyklých specializacích.
Funkcí Forenzního multidisciplinárního týmu je prevence hospitalizací a jejich zkracování včetně pomoci k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří Forenzní multidisciplinární tým potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové́ oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové́ a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. V úzkém kontaktu by měl být i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR.
Cílem programu je uvolnit psychiatrické ambulance od péče o obtížně zvladatelné nemocné s ochranným léčením. Týmy jsou současně schopné zhodnotit rizikovost daného nemocného s použitím validovaných nástrojů a následně nemocné z péče běžných ambulancí do své péče přebírat. Současně také pečovat i o nemocné, kteří představují významné riziko a ochranné léčení u nich doposud není nařízeno. Hodnocení rizika násilného jednání je jedním ze základních úkolů komplexní diagnostiky u nemocných s duševními a sexuálními poruchami.
Při své praxi využívají Forenzní multidisciplinární týmy strukturované hodnocení rizika násilného jednání a identifikaci protektivních faktorů (risk assessment). Tyto nástroje kromě strukturovaného hodnocení rizika a preventivních faktorů umožní i plánování intervencí ke snížení těchto rizik a intenzivnější monitoraci léčby a stavu těchto nemocných.

Podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem.

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?