Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny v ochraně proti hluku

Vytvořeno: 17. 4. 2012 Poslední aktualizace: 17. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje zákon, který stanovuje nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Zákon bude mít charakter kodexu zahrnujícího komplexní ochranu před hlukem a definování práv a povinností jednotlivých resortů a jednotlivých rozhodovacích úrovní.

 
Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí prochází nyní vnitřním připomínkovým řízením. „Cílem tohoto zákona je nahrazení stávajícího překonaného systému ochrany obyvatelstva před hlukem stanovením nových pravidel, jež by umožňovala řešení problémů, které stávající právní úprava buď dostatečně neumožňuje, nebo vůbec neřeší,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Navíc stanoví oblasti ochrany veřejného zdraví, které budou převedeny na úrovně blíže k občanovi, kde je lepší možnost účinnějšího rozhodování a kontroly.“
 
Praxe ukázala, že stávající legislativní pojetí neumožňuje vyhovujícím způsobem řešit problémy, jakými jsou například otázka takzvané staré hlukové zátěže, hlukové kapacity území, ojedinělé nebo krátkodobé expozice nadlimitního hluku apod. Vyhovujícím způsobem není ani vyřešeno propojení zákona s právními předpisy regulujícími územní plánování a výstavbu a stejně tak dozor nad hlukem z provozu komunikací a drah, kde překročení hygienických limitů hluku lze mnohdy řešit pouze ukládáním sankcí, což ale neřeší podstatu problému.
 
Nový zákon mimo jiné odděluje regulaci technických zdrojů hluku, kterou podřizuje státnímu zdravotnímu dozoru, a náhodných zdrojů hluku, které způsobují zhoršování akustického komfortu obecným rušením a obtěžováním, které, jak je tomu všude ve vyspělé Evropě, svěřuje zcela do kompetence obcí. „Naším cílem je nahradit stávající centralizovaný přístup a přenést odpovídající pravomoci a odpovědnost na jednotlivé stupně státní a veřejné správy, včetně podílu občanů na základě principu sdílené odpovědnosti a subsidiarity,“ doplňuje ministr Heger. Navrhovaná právní úprava navíc předpokládá zavedení hodnocení zdravotních rizik podle doporučení Světové zdravotnické organizace jako závazného nástroje regulace hluku.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?