Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí

Vytvořeno: 27. 11. 2019 Poslední aktualizace: 27. 11. 2019

Plán Ministerstva zdravotnictví počítá s vybudováním páteřní sítě adiktologických ambulancí napříč republikou. Cílem je zajistit stabilní dostupnost specializovaných služeb pro klienty a pacienty se závislostním chováním. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference Alkohol a tabák v ČR vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil především potřebu provázanosti s páteřními provozy, kterou si nová koncepce klade za cíl.  

Hlavním cílem koncepce je vytvořit krajská komplexní ambulantní pracoviště, která by zajišťovala specializované služby pro klienty a pacienty se závislostním chováním a vybudovat tak páteřní síť těchto krajských pracovišť na území ČR. Plán krajských adiktologických ambulancí je v souladu s konceptem ambulancí s rozšířenou péčí v rámci probíhající Reformy psychiatrické péče a zároveň se strategickým rámcem Zdraví 2020 – Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

V rámci adiktologických ambulancí bude k dispozici multidisciplinární tým odborníků jako je například psychiatr, adiktolog, zdravotní sestra, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník a další. Pro pacienta budou ambulance představovat vstupní bránu do specializovaných adiktologických služeb, pro lékaře či jiné odborníky budou pak kontaktním místem, kam mohou odeslat svého pacienta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k záměru uvedl: „Jedná se o podpůrný krok v nynějším systému poskytované péče, který umožní využít současných nástrojů v adiktologické péči efektivněji, cíleněji a ve prospěch pacienta. Koncepce současných a nově vznikajících služeb propojí jednotlivé segmenty, které aktuálně řeší péči o tyto pacienty, a celý systém tak lépe prováže.“ 

Návrh počítá s tvorbou alespoň dvaceti komplexních ambulancí, které budou dle potřeby přizpůsobeny reálným požadavkům jednotlivých krajů. „Dojde k vytvoření krajských adiktologických zdravotnických ambulancí, jinými slovy se z dnes existujících klíčových adiktologických provozů v krajích stane jasně definovaná zdravotnická páteřní síť, která bude nabízet celé spektrum zdravotně-sociálních služeb s maximálně efektivním využitím aktivních lékařských úvazků. Nejde o vymýšlení něčeho jiného, ale o stabilizaci stávajícího systému. Je důležité, aby byla situace v jednotlivých krajích adekvátně vyhodnocena, pouze tak bude možné správně nastavit financování v rámci veřejného zdravotního pojištění,“ upřesňuje záměr národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Během příštího roku budou zahájeny pilotní provozy dvou ambulancí s rozšířenou péčí specializované na adiktologii, které nastartují provoz až dvaceti ambulancí. Dále koncepce počítá se zapojením současných významných poskytovatelů péče do projektu. Právě propojení s těmito poskytovateli by mělo přinést kýžený efekt koncepce.

Celý záměr reflektuje nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, tzn. nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě komplexních ambulancí je tedy doplněním a rozšířením současné sítě a směřováním k její lepší organizaci, návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům, a především pak samotným pacientům.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?