Ministerstvo zdravotnictví představilo reformní zákony

Vytvořeno: 27. 1. 2011 Poslední aktualizace: 27. 1. 2011


Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci připravované reformy zdravotnictví představilo tři nové zákony, které tvoří její hlavní pilíře. Jedná se o zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Ty přinesou pacientům ještě kvalitnější a bezpečnější, dostupnější a rychlejší zdravotnickou záchrannou službu, více možností domoci se svých práv či možnost konzultovat diagnózu a navrhovanou léčbu s dalším lékařem.


Zastřešující zákon o zdravotních službách stanoví především jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní. Pro pacienty je důležité to, že dojde k zásadní změně jejich postavení a zákon jasně stanoví jejich práva a povinnosti. Ty podrobně vymezuje i pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky. Jednotlivá práva budou vymahatelná a za jejich neplnění budou poskytovatelům ukládány sankce. „Zákon je skutečně komplexní a přináší celou řadu změn i novinek. Velký důraz je přitom kladen na kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. S tím souvisí například i stanovení podmínek nakládání se zdravotnickou dokumentací, vznik nových registrů, hodnocení kvality či specifikování kompetencí správních úřadů k provádění kontroly,“ vypočítává úpravy, které přináší připravovaný zákon o zdravotních službách, ministr zdravotnictví Leoš Heger. Zákon rovněž nově vymezuje pravidla pro prohlídku těl zemřelých a provádění pitev.


Zákon o specifických zdravotních službách ještě podrobněji upravuje některá práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů. Dále stanovuje podmínky pro výkony, jako jsou například lékařské ozáření, asistovaná reprodukce, umělé ukončení těhotenství, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, psychochirurgické výkony, ochranné léčení či ověřování nových poznatků použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi.


Zákon o zdravotnické záchranné službě stanovuje jednotné podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její dostupnost a dále rovněž podmínky financování zdravotnické záchranné služby. Součástí zákona jsou i pravidla součinnosti mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby
a poskytovateli lůžkových zdravotních služeb, práva a povinnosti členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a nastavení kompetencí ministerstva zdravotnictví a krajů.


„Všechny zákony v současné době procházejí vnitřním připomínkovým řízením tak, abychom je mohli nejpozději v průběhu března postoupit do vnějšího připomínkového řízení a v červnu odeslat do Legislativní rady vlády,“ dodává ministr Leoš Heger.


 


Pro více informací kontaktujte:


Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz


Originální verze tiskové zprávy a prezentace z tiskové konference – viz níže „Přílohy“.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?