Ministerstvo zdravotnictví pracuje na další fázi reformy zdravotnictví

Vytvořeno: 12. 4. 2012 Poslední aktualizace: 12. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na další fázi reformy českého zdravotnictví. Ta přinese především spravedlivější přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zjednodušení vzdělávání nelékařů, zpřísnění reklamy na léčivé přípravky, právo pacientů na náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie či větší ochranu pacientů v rámci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčiv a jejich padělků.  

V rámci další fáze reformy českého zdravotnictví dojde k celkem osmi novelizacím a vydány budou čtyři nové zákony. Součástí těchto změn budou i transpozice směrnic Evropské unie do české legislativy. Mezi klíčové kroky patří vytvoření právního rámce pro zdravotní pojišťovny, který vymezí pravidla pro jejich fungování, slučování či zánik, změny ve veřejném zdravotním pojištění a vznik zákona o univerzitních nemocnicích,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a doplnil: „Všechny připravované změny přinesou pozitivní výsledky pro české pacienty, lékaře i celý zdravotnický systém a přiblíží české zdravotnictví standardům obvyklým v Evropské unii. Zároveň přispějí k dalšímu zamezení plýtvání finančními prostředky.“
Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra další reformní kroky komentoval: „Jak je vidět z připravovaných návrhů, Ministerstvo zdravotnictví rozhodně neusnulo na vavřínech a i přes současnou politickou situaci chce reformu zdravotnictví dokončit co nejrychleji, aby všechny tyto změny ve zdravotnictví plně fungovaly a přinášely potřebný efekt co nejdříve.“
 
Novinky připravované pro následující období
 Novela zákona o regulaci reklamy
 Zákon o zdravotních pojišťovnách
 Transpozice směrnice Evropské unie o přeshraniční péči
 Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání
 Zákon o univerzitních nemocnicích
Dvě novela zákona o léčivech (transpozice směrnice o farmakovigilanci a transpozice směrnice o padělcích léčiv)
Zákon o zdravotnických prostředcích
Novela zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Novela zákona č. 379/2005 Sb. (alkohol, tabák, návykové prostředky)
Zákon o hluku
 
Novela zákona o regulaci reklamy zpřísňuje podmínky regulace reklamy léčivých přípravků a zavádí vyšší sankce za jejich porušení. Zákon o zdravotních pojišťovnách zajistí spravedlnější přerozdělování pojistného a nastaví nová pravidla pro fungování zdravotních pojišťoven včetně složení správních rad. Transpozice směrnice Evropské unie o přeshraniční péči přinese pacientům právo obdržet náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie ve výši hrazené v jejich státě. Velká novela zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních celkově zjednoduší tyto normy a zpřesní procesní pravidla. Obě novelizace budou předloženy do vlády v srpnu letošního roku.
 
Zákon o univerzitních nemocnicích přesně vymezí jejich počet, neziskový charakter a spolupráci s lékařskými fakultami. Novela zákona o léčivech bude rozdělena do dvou fází, přičemž finální podoba nabude účinnosti od 1. 1. 2013. Pacientům přinese větší ochranu v případě zjištěných nežádoucích účinků či padělků léčiv, zavede jednotná pravidla pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci a zamezí nežádoucímu reexportu léčiv. Zákon o zdravotních prostředcích vymezí komplexní úpravu jejich regulace, podmínky uvádění na trh, požadavky na distribuci apod. Novela transplantačního zákona upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených pro transplantaci a přizpůsobí právní normu evropské legislativě. Zákon o hluku zavede nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví sladí tuto normu s evropskými směrnicemi a se správním řádem. Novela zákona č. 379/2005 Sb. pak posílí ochranu před účinky nepřímého tabákového kouře.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
 
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 
 
     Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na dalších fázích reformy
 
 
Norma
Stanovený indikativní termín předložení na vládu
Pozitiva pro občany
1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (farmakovigilance)
1Q.2012
 
Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU
 
Sjednocení právní úpravy změn registrace s evropskou legislativou
 
Zavedení pravidel zamezujících nežádoucím reexportům léčiv
 
Umožnění výměny léku se závadou v jakosti za jiný (ne pouze stažení)
 
Nutnost uhradit náklady za stažený lék (vč. pacienta i zdrav.pojišťovny)
 
Zavádí nové podkategorie výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis s omezení
 
Zavádí registr výdejů léčivých přípravků s omezením (množstevní omezení výdeje u zneužívaných léčiv)
 
2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
1Q.2012
Regulace reklamy humánních léčivých přípravků zahrnuje průzkumy trhu i neintervenční poregistrační studie – nebude je možné provádět za úplatu 
 
Zakazují se soutěže, loterie nebo „hry“, kterými lze ovlivnit předepisování či výdej léků
 
Zákaz návštěv zástupců farmaceutických firem v ordinační době lékařů
 
Lékař a farmaceut nesmí zaměnit a doporučit lék pacientovi, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu
 
Sponzoring kongresové turistiky (jen výdaje na ubytování, dopravu, stravu a registr. poplatek)
 
Vyšší sankce pro farmaceutické firmy
 
3.
Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích
1Q.2012
Vymezuje univerzitní nemocnici jako osobu sui generis
 
Omezený počet univerzitních nemocnic, jejich taxativní výčet a přímá vazba na lékařskou fakultu
 
Neziskový charakter – účelem univerzitních nemocnic nebude dosahování zisku, nýbrž naplnění hlavní činnosti
 
Spolupráce Ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje na řízení univerzitní nemocnice
 
Zrušení univerzitní nemocnice pouze přijetím novely zákona
 
4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (padělky)
2Q.2012
Transpozice směrnice EU k padělkům léčiv
 
Zavedení jednotných ochranných prvků k identifikaci a ověření pravosti léčiv za účelem zabránění vstupu padělků do legální distribuční sítě
 
Pravidla pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci
 
Úprava tzv. zprostředkování léčiv
 
Zavedení požadavků na obsah a označení internetových stránek provozovaných lékárnou za účelem zásilkového výdeje léčiv 
 
5.
Návrh zákona, kterým mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) ve znění pozdějších předpisů
2Q.2012
Upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených k transplantaci tak, aby komplexně, ve všech fázích zacházení s orgány byla uplatněna opatření k dosažení nejvyšší možné míry jejich jakosti a bezpečnosti a minimalizovala se tak rizika spojená s odběrem a transplantací orgánů.
 
Povede k zamezení nepřípustných praktik při darování a transplantaci orgánů, včetně obchodování s lidmi.
 
Vymezí povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, včetně povinnosti vytvořit a udržovat systém jakosti.
 
Plní záměr EU mezinárodně zajistit srovnatelný standard záruk jakosti a bezpečnosti lidských orgánů ve svých členských státech.
 
Řeší otázku odběrů orgánů od zemřelých dárců, kteří nejsou občany ČR
 
V souladu se směrnicí EU upravuje náhrady na pokrytí výdajů a ztrát příjmů pro žijící dárce a dále tzv. příspěvek na náklady pohřbu, který bude náležet osobě, která vypraví pohřeb zemřelému dárci orgánů.
 
6.
Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (Zákon o hluku)
2Q.2012
Stávající hygienické limity se nemění (odvozeny od stavu poznání vztahu mezi dávkou a účinkem expozice hluku dle WHO)
 
Nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku
 
Hluk, který může negativně ovlivnit zdraví dále pod státní zdravotní dozor (hluk z pozemní a letecké dopravy, hluk stacionárních zdrojů )
 
Hluk, který nemůže negativně ovlivnit zdraví a je otázkou akustického komfortu převede pod pravomoc obcí (hlasy lidí, zvuky zvířat, hluk z koncertů, sportovních a společenských aktivit )
 
Hluk z dopravy zahrnout do územně plánovací dokumentace pomocí hlukových zón (zóny stanoveny na základě výpočtových hlukových map podle Směrnice 2002/49/EC)
 
7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2Q.2012
Dále posílí ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře
 
Zlepší vymahatelnosti práva, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů/tabákových výrobků osobám mladším 18 let,
 
Reviduje typy odborné péče pro osoby škodlivě užívající návykové látky atd.
 
8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
3Q.2012
Zrušení odborného dohledu – k výkonu povolání není potřeba získat osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu – snížení administrativní zátěže
Výkon povolání pod odborným vedením pouze ve specializační přípravě, u absolventů (v době na zapracování) nebo po přerušení výkonu povolání delší než 5 let
Odstranění duplicitního vzdělávání na VOŠ a Bc. u oborů se stejnými výstupními činnostmi – reakce na demografický vývoj, navýšení kompetencí, požadavky praxe, soulad s právními předpisy
Zjednodušení a zpřehlednění celého zákona
Celoživotní vzdělávání – povinnost každého zdravotnického pracovníka, převedení odpovědnosti za jeho plnění na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti, zrušen kreditní systém
Úpravy akreditace a činnosti akreditační komise- více komisí, flexibilnější a přitom více individualizovaný systém
Preference kombinovaných forem studia pro specializační vzdělávání v navazujících magisterských programech, nejdříve získat praxi v odbornosti
Související úpravy navazující legislativy – vyhláška o činnostech, katalog práce, vyhláška o minimálních požadavcích na vzdělávací programy
 
9.
Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách
4Q.2012
Zajištění spravedlivějšího, vícekriteriálního přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 
Posílení principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven
 
Lepší vymezení pravidel pro fungování, slučování i zánik pojišťoven
 
Správní rady budou primárně složeny z odborníků – méně politických vlivů
 
 
10.
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
4Q.2012
Komplexní úprava regulace zdravotnických prostředků
 
 
Kodifikuje podmínky uvádění zdravotnických prostředků na trh, distribuce, výdej/prodej, používání v nemocnicích, apod.
 
Zpřísní požadavků na distribuci a manipulaci se zdravotnickými prostředky
 
Nově upraví regulace úhrad zdrav. prostředků ze zdravotního pojištění – úhrady na principu „za stejný efekt, stejná úhrada“
 
 
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?