Ministerstvo zdravotnictví odvolalo ředitele Janských Lázní

Vytvořeno: 20. 5. 2013 Poslední aktualizace: 20. 5. 2013

Z důvodu soustavného zhoršování ekonomické situace státního podniku Janské Lázně byl k dnešnímu dni (20. 5. 2013) odvolán jeho ředitel MUDr. Roman Koudele. „Pan ředitel bohužel nesplnil očekávání do něj vkládána. Nikdo nezpochybňuje fakt, že se české lázeňství nachází ve složité situaci a musí se vypořádávat s vývojem medicíny, novými léčebnými postupy i horší ekonomickou situací. Na druhou stranu tento stav byl zcela očekávatelný a řada lázeňských zařízení se mu také přizpůsobuje. V Janských Lázních ale patřičná opatření přijata nebyla,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. MZ ČR nemá v žádném případě zájem na tom, aby byla dětská léčebna Vesna zavřena. 

Obsazenost Janských Lázní se snižuje postupně již několik let a bylo zřejmé, že bez manažerského zásahu není reálné očekávat změnu tohoto trendu. Možnosti stabilizace ekonomické situace jsou zejména v rozšíření poskytování služeb o rehabilitační péči. Přestože k poklesu počtu lůžek dochází již několik let a nový indikační seznam nabyl platnosti už 1. 10. 2012, nezajistil dosavadní ředitel včas uzavření smluv na léčebně rehabilitační péči s žádnou pojišťovnou. „Janské Lázně mají vedle své tradice i ideální polohu uprostřed rekreační oblasti. Například tohoto potenciálu nebylo využito, stejně jako nebyla zajištěna potřebná propagace k podpoření návštěvnosti samoplátci, rekreanty apod.,“ doplňuje 1. náměstek ministra Marek Ženíšek.
 
 „K uklidnění současné vyhrocené situace v Janských Lázních pan ředitel bohužel nijak aktivně nepřispěl, šíření zprávy o rušení dětské léčebny přitom působilo paniku mezi pacienty a jejich rodiči,“ říká Marek Ženíšek. Současná situace si vyžaduje, aby MZ do státního podniku Janské Lázně dosadilo krizového manažera, který provede okolnostmi vyžadovanou optimalizaci lůžkových míst při zachování vysoké úrovně poskytované zdravotní péče. Dále je třeba rozšířit zdroje financování a získat zpět důvěru pacientů, jejich rodičů i budoucích návštěvníků. Po stabilizaci ekonomické situace a splnění stanovených strategických cílů bude ministerstvem zdravotnictví vyhlášeno do šesti měsíců řádné výběrové řízení na post ředitele státního podniku.
 
Krizovým manažerem se stane Josef Šimurda, který v současné době vede ekonomický úsek Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje. Ze své funkce bude uvolněn a do vedení Janských Lázní nastoupí k 3. červnu 2013. „Jsem si zcela vědom komplikovanosti situace v Janských Lázních. Vím, že stabilizace současného stavu je úkol nelehký, věřím ale, že reálný. Jak rychle to bude objektivně možné, ukáže až podrobnější seznámení s ekonomickými ukazateli stavu hospodaření podniku. Operativně je také třeba zajistit zatím nevyužité možnosti rozšíření služeb o rehabilitační péči. V první řadě udělám maximum možného, aby péče o dětské pacienty zůstala v léčebně Vesna zachována,“ říká Josef Šimurda.
 
Problematika dětského lázeňství
 
Segment lázní pro děti a dorost se vyvíjí odlišně od lázeňství jako celku. Důležitým faktorem je trvale se snižující počet dětí v české populaci, díky kterému probíhá proces přizpůsobení například ve školských zařízeních. Stejným způsobem musí probíhat restrukturalizace i v oblasti dětských lázní. Je však nutné říci, že dítě, kterému v souladu s indikačním seznamem může být léčba poskytnuta, je pro něj vhodná a neexistuje lepší alternativa, jak kýženého stavu dosáhnout, lázeňskou léčbu vždy dostane.
 
Jako názorný příklad úspěšné restrukturalizace uveďme Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé v Luži –Košumberku. Dětská léčebna s původně šesti sty dětskými lůžky byla postupně redukována na jednu desetinu původního počtu. Tato redukce však umožnila plnou vytíženost dětských lůžek a zároveň zaplnění původní kapacity změnou orientace poskytované zdravotní péče.
 
Zajímavé je také porovnání počtu pacientů v Janských Lázních a v Lázních Kynžvart, které léčí podobné spektrum dětských pacientů.
 
 
Zdroj: Výroční zpráva léčeben Vesna a Lázně Kynžvart
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?