Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem nemocnicím vyčlenit prostor pro triáž pacientů

Vytvořeno: 26. 3. 2020 Poslední aktualizace: 26. 3. 2020

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice, vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření směrem k poskytovatelům akutní lůžkové péče.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou.

Zdravotnická zařízení dále musí zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům.

Povinností je také vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19.

Nemocnice zřídí dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování. 

Vyčlenění prostoru pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, nebo již s probíhajícím onemocněním, jejich identifikace již při vstupu do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb a zajištění náležitých hygienicko-epidemiologických opatření je nezbytným předpokladem k zajištění poskytování zdravotních služeb při probíhající epidemii a očekávané zvýšené potřebě využití lůžkové péče. 

Stanovení adekvátních hygienicko-epidemiologických opatření a jejich průběžná aktualizace dle vývoje aktuální epidemiologické situace je jedním z důležitých předpokladů ochrany pacientů a pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Toto mimořádné opatření nabylo platnosti 25. března 2020.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz   

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?