Ministerstvo zdravotnictví: Jsme efektivní a moderní, elektronizujeme české zdravotnictví

Vytvořeno: 28. 11. 2016 Poslední aktualizace: 28. 11. 2016

Vláda dnes na svém jednání schválila Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016–2020. „Přínosy elektronizace zdravotnictví jsou v zemích, kde se již prosadila, zjevné a nezpochybnitelné. Přináší významné finanční úspory ve spotřebě léčiv, snižuje duplicitu vyšetření, napomáhá zkracovat délku pobytu pacientů v nemocnicích a snižuje frekvenci návštěv v ambulancích. Zlepšuje přístup ke zdravotním službám pro všechny skupiny občanů,“ nastínil záměr předloženého plánu odcházející ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Pacienti získají v budoucnu možnost se z jednoho místa elektronicky objednat k lékaři, elektronicky konzultovat zdravotní potíže, poté si vyzvednout lék na elektronický recept, přičemž lékárník si elektronicky ověří, zda neužívají více léků se stejnou účinnou látkou nebo jim ze zvolené medikace nehrozí jiná rizika. Pacient bude moci určit, kdo ještě kromě jeho ošetřujícího lékaře smí do jeho dokumentace nahlížet a v jakém rozsahu, a zároveň bude moci očekávat, že minimálně jeho praktický lékař bude disponovat všemi podstatnými aktuálními informacemi od všech ošetřujících lékařů pacienta, o čemž se bude pacient moci sám snadno přesvědčit. Tím také poklesne potřeba nadměrného opakování a duplikování různých vyšetření. To vše při maximálním respektování soukromí pacienta a v souladu s jeho přáními.

„Nezačínáme na zelené louce. Zdravotnictví je do značné míry elektronizováno, ale dosavadní neexistence jasné strategie působila, že vývoj byl překotný, nekoordinovaný a kvůli tomu máme v provozu mnoho nespolupracujících systémů. Smyslem této strategie je najít cestu, jak tyto izolované ostrovy navést podobným směrem, jak umožnit jejich propojení, především kvůli výměně informací,“ vysvětlil Svatopluk Němeček.

Národní strategie elektronického zdravotnictví si stanovuje čtyři hlavní cíle:

  • Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví a prevenci
  • Zvýšení efektivity zdravotnického systému
  • Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb
  • Vytvoření a rozvoj informační infrastruktury a správa elektronického zdravotnictví

Podstatnou úlohou elektronizace zdravotnictví je i zavádění nástrojů, které zvýší celkovou efektivitu celého zdravotnického systému a podpoří jeho udržitelnost, která je při současném demografickém výhledu ohrožena. Nástroje elektronického zdravotnictví napomáhají zajištění dostupnosti zdravotnických informací, které mohou vést k záchraně života, a to pokud jsou dostupné ve správný čas na správném místě. Řeší i specifickou oblast dostupnosti informací v přeshraničním pohybu občanů a pacientů, např. interoperabilitu zdravotnických informačních systémů (např. srozumitelnost informací pořízených v jednom zdravotnickém zařízení pro informační systém jiného zdravotnického zařízení).  

Jedním z hlavních principů tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví je otevřenost a zapojení co nejširší odborné i laické veřejnosti z řad uživatelů elektronického zdravotnictví. Proto MZ ČR oslovilo množství organizací působících ve zdravotnictví se žádostí o nominaci jejich zástupců do Týmu pro tvorbu Strategie. Mezi oslovenými byly zainteresované orgány státní správy a samosprávy, odborné komory, asociace, společnosti a sdružení. Širokým zapojením odborné i laické veřejnosti a dalších účastníků z řad uživatelů elektronického zdravotnictví do přípravy strategie MZ ČR deklaruje jasný záměr postupně sladit vzájemně nekoordinované aktivity státu, samosprávy, komerčního sektoru, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb směrem k naplnění vize Národní strategie elektronického zdravotnictví a k vytvoření interoperabilního důvěryhodného prostředí pro všechny realizátory a uživatele služeb elektronického zdravotnictví.

„V podstatně každá ze skupin, kterých se elektronizace zdravotnictví nějakým způsobem dotýká, může díky ní něco získat. Předkládáme strategii, která nezavádí žádnou povinnost, nic nevynucujeme silou. Jádrem našeho přístupu je nabídnout služby a řešení, které budou pro uživatele tak výhodné, že je sami budou chtít přijmout, protože to pro ně bude přínosné a jejich nepřijetí naopak v dlouhodobém horizontu povede k nekonkurenceschopnosti,“ doplnil ministr zdravotnictví Němeček.

Dokument obsahuje rámcový harmonogram realizace jednotlivých cílů a opatření, jehož prioritní zadání již byla nebo bezprostředně budou zahájena. Harmonogram bude průběžně aktualizován, aby odrážel skutečný vývoj elektronizace a vzal do úvahy i rozvoj dalších služeb resortu zdravotnictví, eGovernmentu a také technologický pokrok.

Primární zdroje finančních prostředků pro zajištění a podporu implementačních projektů NSeZ budou zabezpečeny v rámci rozpočtovaných výdajů kapitoly MZ ČR a střednědobých výdajových limitů této kapitoly, případně rozpočty krajů. Důležitá část potřebných financí poplyne zároveň z Evropských strukturálních a investičních fondů, dalšími případnými zdroji financování budou jiné finanční mechanismy podpory – Norské fondy, nástroj pro propojení Evropy CEF či zdroje WHO (Smlouva o spolupráci mezi MZ ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu).

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?