Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

Vytvořeno: 12. 4. 2019 Poslední aktualizace: 12. 4. 2019

   

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč. V průběhu 21 měsíců zde bude probíhat pilotní projekt, který ověří nákladovost této péče. Dotace bude směřovat do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské zdravotní a. s., Nemocnice Jihlava i do Fakultní nemocnice v Motole, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Podmínkou pro získání dotace z programu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ bylo personální zajištění specializovaného paliativního týmu ve složení vedoucí lékař (0,5 úvazku) a lékař (0,5 úvazku), oba s ukončeným vzděláním v paliativní medicíně, klinický psycholog (0,5 úvazku), zdravotní sestra (plný úvazek) a sociální pracovník (0,5 úvazku). Ve stanoveném termínu bylo podáno devět žádostí o dotaci, z toho jedna žádost neprošla posouzením oprávněnosti žadatele. Odborné hodnocení projektových žádostí provedla komise pro hodnocení žádostí o dotaci, jejímiž členy byli zástupci ministerstva, Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

„Finanční dotací chceme podpořit a standardizovat specializovanou paliativní péči v nemocnicích. V USA má 80 % nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než 5 %, většina lidí tak umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči. Projekt zároveň ověří, zda je existence paliativních týmů efektivní a jak se odrazí v datech o nákladovosti a kvalitě péče. Kvalita dožití našich pacientů musí být pokud možno co nejvyšší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Paliativní konziliární tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Nedílnou součástí paliativní péče je tišení bolesti a dalších fyzických symptomů, stejně jako řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy, je poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělým i dětským, zároveň s kauzální léčbou. Dostupná literatura ukazuje, že tento model tzv. časné paliativní péče, vhodný zejména pro nemocniční prostředí, má významný pozitivní efekt na kvalitu života pacientů, kontrolu symptomů a prožívání jejich blízkých. U některých diagnostických skupin má také vliv na delší dožití pacientů a zároveň tato péče nezvyšuje náklady systému.

Cílem programu je pilotní testování paliativních týmů v nemocničních zařízeních, ověření vytvořené metodiky implementace a standardů paliativní péče v nemocničních zařízeních v klinické praxi a využití výstupů pilotního ověření. Pilotní provoz paliativních týmů zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti paliativních týmů prostřednictvím informací o zdravotních výkonech, případně k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu může být nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb.

 

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“  (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?