Ministerská kontrola odhalila v ostravském zdravotním ústavu porušení rozpočtové kázně ve výši desítek milionů korun

Vytvořeno: 1. 6. 2018 Poslední aktualizace: 1. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví ukončilo veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Kontrola odhalila závažná pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem a také porušení rozpočtové kázně ve výši 80 miliónů korun. „Nálezy kontroly jsou více než alarmující. Zjištěná porušení předáme v nejbližších dnech Policii ČR, dále Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančnímu úřadu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v reakci na výsledky kontroly.

Zdravotní ústav porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, když omezil okruh možných dodavatelů a tím diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit poptávané dodávky. „Zadávací podmínky byly formulovány tak, aby skrytě preferovaly určitého dodavatele na úkor jiných. To je absolutně nepřijatelné,“ řekl ministr. Kontrola také odhalila, že ředitel zdravotního ústavu dále uzavíral smluvní vztahy v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Neoprávněně použil finanční prostředky například na marketing (mj. pro prezentaci ústavu na golfových akcích), poradenství, reklamu, právní či dopravní služby. Celkově tak došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 80 miliónů korun.

Kontroloři zjistili, že zdravotní ústav bez sjednání nájemní smlouvy a bezúplatně poskytl laboratoř včetně přístrojového vybavení společnosti 4MEDI. „To je skutečně velice nestandardní a pochybné. Budu okamžitě požadovat ukončení daného smluvního vztahu,“ komentoval zjištění ministr. Porušení zákona o majetku ČR se Ústav dopustil také tím, že sjednal nájemné nebytových prostor nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, a cenu za služby spojené s nájmem nižší, než byly skutečné náklady. V oblasti dopravních služeb zdravotní ústav neuplatnil pokutu za konkurenční jednání dopravce a porušil tak povinnost využívat právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka. Při kontrole mzdových nákladů bylo zjištěno vyplácení mimořádných odměn až 11krát ročně, čímž docházelo k situaci, kdy průměrný měsíční zdanitelný příjem i několikanásobné převyšoval měsíční platový tarif. „V ústavu budu požadovat okamžitou nápravu nastavení zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, revizi odměňování a smluv. Současný ředitel by měl urychleně zvážit své další setrvání v úřadu a přijmout za své kroky odpovědnost,“ dodal ministr.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?