Mezinárodní cvičení Quicksilver simulovalo přeshraniční chemické a environmentální hrozby

Vytvořeno: 30. 9. 2014 Poslední aktualizace: 30. 9. 2014

Ve dnech 24. – 25. 9. 2014 organizovala Evropská komise za účasti 21 členských států dvoudenní cvičení připravenosti k chemickým a environmentálním zdravotním hrozbám s přeshraničním rozsahem nazvané Quicksilver („Rtuť“). Cvičení se zúčastnili veřejné zdravotnické instituce a instituce na ochranu životního prostředí členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, a další relevantní instituce EU, OSN a Světové zdravotnické organizace. Jedná se o první cvičení tohoto rozsahu v rámci EU.

Na české straně byly účastníky především zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, Toxikologického informačního střediska a Hasičského záchranného sboru. „Cílem cvičení bylo otestovat způsoby komunikace a postupy k podávání zpráv, monitorování a vědeckého zhodnocení rizik. Dále byl kladen důraz na krizovou komunikaci, komunikaci směrem k médiím a koordinaci zúčastněných zodpovědných subjektů. V neposlední řadě šlo také o test připravenosti a výměny informací s ostatními zeměmi EU,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

V rámci cvičení byly nasimulovány tři scénáře hrozeb – srážka civilní lodi s 1200 lidmi na palubě s lodí převážející chemikálie v Baltském moři s únikem nebezpečných látek do ovzduší a vody, rozsáhlé lesní požáry ve střední a jižní Evropě spojené se vznícením dvou chemických továren s únikem čpavku a dalších nebezpečných látek do ovzduší a vody, a požáru skládky pneumatik na Slovensku na hranici s ČR, a teroristický útok na nádražích ve třech evropských zemích spojený s distribucí dětských hraček kontaminovaných fosfidem hlinitým.

Konečná hodnotící zpráva Evropské komise by měla být publikována v průběhu listopadu tohoto roku. Již nyní ale z prvních závěrů cvičení vyplynul například návrh na zřízení národních pohotovostních operačních center pro přeshraniční zdravotní rizika, která by měla fungovat v nepřetržitém režimu.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?