Informace o výskytu covid-19 na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 2. 9. 2020 Poslední aktualizace: 3. 9. 2020

Aktualizace ve čtvrtek 3. 9. 2020

Z dosavadních poznatků orgánu ochrany veřejného zdraví plynou následující průběžné, dílčí informace. Prozatím je vyhodnoceno 157 takzvaně epidemiologicky závažných kontaktů, kterým jsou postupně nařizována karanténní opatření včetně indikací k absolvování testů metodou RT-PCR k potvrzení či vyloučení nákazy. Z uváděného prozatímního celkového počtu jde o 125 osob z prostředí šetřeného pracoviště, 23 lidí z oblasti hromadných sdělovacích prostředků, 7 dalších pracovních kontaktů a 2 kontakty z osobního soukromého prostředí.

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) upozorňuje, že epidemiologické šetření je kontinuálním procesem, který v daném konkrétním případě započal již včera v ranních hodinách a stále probíhá. Řada dohledaných epidemiologicky významných kontaktů se příslušným testům podrobila již včera, další kontakty testy absolvují v průběhu aktuálního dne.

Z dosud provedených testů orgán ochrany veřejného zdraví eviduje další čtyři covid-19 pozitivní osoby, u kterých opět zahájil standardní epidemiologické šetření spojené se snahou dohledání maxima možných epidemiologicky významných kontaktů a přijímání adekvátních protiepidemických opatření.

HSHMP je v úzkém kontaktu se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a dalšími organizačními složkami Ministerstva zdravotnictví. Ve spolupráci s nimi probíhá informování zaměstnanců ministerstva o vzniklé situaci i přijímaných organizačních opatřeních. Na pracovišti proběhla adekvátní ohnisková desinfekce definovaných prostor, je nařízeno používání ochrany dýchacích cest atd.

S ohledem na právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů nebude HSHMP v žádném případě sdělovat jakékoli bližší informace. Další statisticky – organizační informace HSHMP bude aktualizovat opět zítra v dopoledních hodinách.

 

Informace ze středy 2. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že hlavní hygienička ČR má pozitivní test na covid a je v domácí izolaci. Pražská hygienická stanice zahájila příslušné epidemiologické šetření. Cílem probíhajícího epidemiologického šetření je dohledání maximálního množství kontaktů covid-19 pozitivní osoby a posouzení, zda šlo o epidemiologicky významné kontakty, u kterých budou přijata navazující protiepidemická opatření včetně indikací k absolvování testu na covid-19 a nařízení karanténních opatření.

Zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu s paní hlavní hygieničkou, včetně ministra zdravotnictví, podstoupí testy na covid-19 a následně jim budou nařízena karanténní opatření. Ministr zdravotnictví nastoupí do domácí karantény. Na základě výsledků testů pak budou ze strany pražské hygienické stanice podniknuty standardní kroky.

Na Ministerstvu zdravotnictví byla na základě zjištěné skutečnosti ihned zavedena režimová opatření, jako je povinnost nosit roušky, bude provedena dezinfekce prostor a část zaměstnanců bude z preventivních důvodů pracovat z domova. Opatření byla nastavena tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že epidemiologické šetření právě v těchto chvílích probíhá, další informace bude mít orgán ochrany veřejného zdraví v horizontu dalších hodin.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?