Hospodaření českých fakultních nemocnic je na velmi dobré úrovni

Vytvořeno: 29. 9. 2009 Poslední aktualizace: 29. 9. 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR si nechalo nezávislým auditorem vypracovat analýzu efektivnosti hospodaření všech fakultních nemocnic a dalších přímo řízených zdravotnických zařízení za roky 2005 až 2009. Z ní jasně vyplynulo, že se během posledních tří let podařilo významně zvýšit jejich finanční stabilitu, odstranit zadlužení a zajistit vyšší ekonomickou efektivnost, a to vše ruku v ruce se zvyšováním kvality poskytované péče a zlepšováním platových podmínek zaměstnanců.

Významných úspěchem je, že přestože se zvýšila ekonomická stabilita všech nemocnic
a zdravotnických zařízení přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR, nedošlo k žádnému snížení dostupnosti, struktury a kvality poskytované zdravotní péče. Také průměrné platy všech skupin zaměstnanců rostou a řada dalších ukazatelů v oblasti kvality a výkonové produktivity vykazuje stabilní nebo pozitivní trendy. „Úspěchy dosažené na poli finanční stability a ekonomické výkonnosti jsou mimo jiné výsledkem efektivnějšího řízení a vedení ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR,“ říká Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví.

Státní nemocnice již nejsou zadlužené podniky, ale fungující a kvalitně hospodařící instituce, které jsou připraveny odolávat stávající ekonomické krizi. Podle zjištění analýzy hospodaří přímo řízené nemocnice a zdravotnická zařízení vyrovnaně, likvidita roste, míra zadluženosti v průměru klesá
a produktivita práce měřená tržbami je trvale rostoucí. Nemocnice stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob a snižuje se i míra pohledávek po splatnosti.

Velice důležitým ukazatelem je také objem investovaných prostředků na investiční výstavbu a na nákup nové zdravotnické techniky. Ten v rámci sledovaných nemocnic neustále roste. „Zatímco v roce 2005 proinvestovaly jednotlivé přímo řízené nemocnice a zdravotnická zařízení přibližně 3,5 miliardy korun, v roce 2008 to bylo již téměř 5,7 miliard, přičemž Ministerstvo zdravotnictví podpořilo tyto investice zhruba 3 miliardami korun,“ uvádí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

V průběhu předchozích let došlo také k významné stabilizaci zdravotnického personálu. Výsledky analýzy rovněž potvrzují, že průměrné platy ve zdravotnictví stále rostou, a to na všech pozicích. Nejvyšší nárůst platů je patrný u všeobecných sester zaměstnaných ve fakultních nemocnicích, kterým vzrostl plat v roce 2008 oproti roku 2005 celkem o 21,6 %. I tento fakt významně přispěl ke stabilizaci.

 

Celé tiskové prohlášení a prezentace – viz níže „Přílohy“:

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?