Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

HHC, HHC-O, THCP byly dočasně zařazeny mezi návykové látky

Vytvořeno: 26. 2. 2024 Poslední aktualizace: 26. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví v rámci procesu technické notifikace obdrželo souhlas od Evropské komise, která České republice schválila zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek. Nařízení, kterým tyto látky na seznam zařazujeme, ministr zdravotnictví podepsal a poslal ho k podpisu premiéra. Česká republika se tak připojí k řadě států Evropské unie, které během posledního roku přistupují ke stejnému řešení.

Toto dočasné zařazení látek Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a Tetrahydrokanabiforol (THCP) na seznam návykových látek nařízení vlády č. 463/2013 Sb. odsouhlasila vláda 14. února tohoto roku. Nabytí účinnosti nové právní úpravy je staveno dnem následujícím po jejím zveřejnění ve sbírce zákonů a je očekáváno na začátku března 2024.

Zařazení znamená, že s předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení. Zmíněné povolení k zacházení však lze na základě zákona o návykových látkách udělit pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž takový účel musí subjekt prokázat v rámci správního řízení. Ostatní zacházení český právní řád považuje za protiprávní. Tzn., že také případné skladování předmětných látek za účelem jejich dodání fyzickým osobám zákon o návykových látkách nepřipouští a Ministerstvo zdravotnictví není oprávněno k předmětné činnosti povolení k zacházení vydat.

Výrobci, distributoři, prodejci, případně jiné subjekty, které s uvedenými látkami či výrobky zacházejí, musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovali. A to jak fakticky, tzn. například předmětné látky neskladovali, tak právně, tzn. že nebudou držiteli vlastnických práv k předmětným látkám či výrobkům. V případě, že budou předmětnou činnost vykonávat také po nabytí účinnosti nové právní úpravy vystavují se úkonům trestního řízení s rizikem trestního stíhání.

U látek HHC a THCP byla stanovena výjimka, která má zajistit, že zacházení s technickým konopím, které tyto látky bude obsahovat do výše 0,3 %, k technickému použití (vyjma potravin) bude umožněno.

Fyzické osoby, které budou přechovávat uvedené látky nebo výrobky s obsahem daných látek v malém množství pro svou potřebu, se počátkem března 2024 budou dopouštět přestupku, za který jim hrozí pokuta do výše 15000,- Kč. V případě, že se bude jednat o množství větší než malé, případně budou předávat uvedené látky a výrobky jiným osobám, může být jejich jednání klasifikováno jako trestný čin.

Z důvodu, aby se předešlo protiprávním jednáním, apeluje Ministerstvo zdravotnictví na veřejnost, aby předmětné látky byly před nabytím účinnosti tohoto nařízení ekologickým způsobem zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Zařazení předmětných látek mezi návykové látky bylo stanoveno na přechodnou dobu do 1. ledna 2025 s tím, že bude posuzována rizikovost předmětných látek a zvažovány další kroky za účelem ochrany veřejného zdraví.

Zároveň je třeba upozornit, že s ohledem na situaci a nabídku dalších obdobných látek na trhu v České republice či v zahraničí nemůže Ministerstvo zdravotnictví vyloučit rychlé zařazení dalších látek, které budou představovat potenciální zdravotní riziko při jejich konzumaci.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?