Dotace MZ pro zdravotnické záchranné služby

Vytvořeno: 11. 4. 2013 Poslední aktualizace: 11. 4. 2013

Ministerstvo zdravotnictví poskytne ze státního rozpočtu zdravotnickým záchranným službám krajů (poskytovatel ZZS) neinvestiční dotaci na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací . Výše dotace je stanovena nařízením vlády, celková částka, kterou poskytovatel ZZS získá, se odvíjí od počtu obyvatel v daném kraji. Dotace odpovídá 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje. Od roku 2014 budou moci poskytovatelé ZZS žádat také ministerstvo zdravotnictví i o poskytnutí dotace investiční.

Cílem poskytnutí finančních prostředků je zajištění krizové připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací. „Konkrétně mohou být dotace využity například k přípravě a provádění taktických a prověřovacích cvičení, nácviků, školení a dalších vzdělávacích akcí vztahujících se k dané problematice,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Leoš Heger. Dotace státního rozpočtu nejsou určeny na běžné činnosti poskytovatele ZZS.
 
Dotace bude poskytovateli ZZS předána prostřednictvím jejího zřizovatele, tedy kraje. „V těchto dnech odchází z ministerstva zdravotnictví dopis ministra zdravotnictví, kde o těchto skutečnostech a všech dalších administrativních náležitostech informujeme hejtmany. Zdravotnické záchranné služby tak podle počtu obyvatel v kraji získají od 3 do 13 milionů korun,“ doplňuje ministr zdravotnictví. Celkem letos mezi jednotlivé poskytovatele ZZS rozdělí ministerstvo částku 105 054 450 Kč.
 
Počínaje příštím rokem budou na účet kraje nejpozději do poloviny února převedeny zálohy dotace ve výši 2 mil. Kč. Po zveřejnění počtu obyvatel s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje bude převedena na účet kraje i zbývající část dotace, a to nejpozději do 30. 6. daného kalendářního roku.
 
Poskytovatelé ZZS budou moci od příštího roku žádat také o dotaci na investiční prostředky. Žádosti pro rok 2014 je však nutné zaslat na ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 30. 4. 2013. Souhrnná částka dotace (investiční a neinvestiční) pro daný kalendářní rok však nesmí překročit částku, která je stanovena příslušným nařízením vlády. Kraj s ohledem na  zajištění úkolů vyplývajících z krizové připravenosti kraje projedná s poskytovatelem ZZS jeho žádost na poskytnutí dotace (investiční a neinvestiční).
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_11_4_2013.doc (187,50 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?