Dnešní světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upozorňuje na nezbytnost ochrany zdraví a životů pracovníků

Vytvořeno: 28. 4. 2023 Poslední aktualizace: 28. 4. 2023

Dle statistik Světové zdravotnické organizace celosvětově každý rok díky pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání umírá kolem 2,3 milionu osob, tedy 6 300 denně, a diagnostikuje se kolem 160 milionů nemocí z povolání. Jen v České republice bylo v roce 2022 diagnostikováno celkem 7439 profesionálních onemocnění u 6996 osob (5551 žen a 1445 mužů), z toho 7383 bylo nemocí z povolání a 56 ohrožení nemocí z povolání. Dnešním světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si tak připomínáme nezbytnost ochrany zdraví.

Povinnosti uložené zaměstnavateli k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dozorují krajské hygienické stanice. Zaměřují se přitom na pracovní činnosti a jejich vliv na zdraví zaměstnance. Cílem je zamezit vzniku poškození zdraví a nemocem souvisejícím s prací, které mohou vést k dočasnému i trvalému poškození zdraví nebo smrti zaměstnance.

KHS a zaměstnavatelé pro ochranu zdraví při práci používají tzv. kategorizaci práce. V systému je evidováno celkem 2 663 563 zaměstnanců (z toho 1 116 468 žen). Rizikovou práci vykonává 540 624 zaměstnanců (z toho 172 520 žen). Jedná se o práce, kde je zvýšené riziko poškození zdraví, proto je nezbytné těmto zaměstnancům poskytovat zvýšenou ochranu či ochranné prostředky. 

Krajské hygienické stanice také mj. dohlížejí na dodržování ochrany a bezpečnosti při práci u faktorů, které mají karcinogenní vlastnosti, například azbest, olovo nebo diisokyanáty při výrobě polyuretanu jako izolační materiál ve stavebnictví.

Mezi nejčastější prohřešky při výkonu státního zdravotního dozoru KHS zaznamenaly porušování povinností při nakládání s azbestem, zejména při odstraňování starých eternitových střech. Někteří zaměstnavatelé nevyhledávají pravidelně rizikové faktory pracovních podmínek, nesprávně nebo vůbec nevyhodnocují expozice zaměstnanců a následně pak chybně zařazují práce do kategorií.

Možným indikátorem, jak spolehlivě funguje ochrana zdraví při práci, jsou bezesporu nemoci z povolání. V roce 2022 byl v České republice ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán nárůst celkového počtu hlášených profesionálních onemocnění o 23 % případů. Dominujícím onemocněním byl v tomto roce opět covid-19, proto nejvíce postižení byli zdravotníci a sociální pracovníci. Krajské hygienické stanice mj. evidují i poranění ostrými předměty. U každého poranění, které je evidováno, je kontrolován i přístup k ochraně zdraví při práci. V roce 2022 bylo evidováno celkem 2498 poranění zdravotníků ostrými předměty. Nejvíce ohroženou skupinou jsou zdravotní sestry (1413 záznamů poranění), pak lékaři a ošetřovatelé (487 poranění).

Každý zaměstnanec má právo na bezpečné pracoviště. Zaměstnavatel hodnotí a nastavuje ochranu. Orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) jsou dozorovým orgánem správně nastaveného systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?