Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 19. 4. 2021

Vytvořeno: 19. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 18. 4. 2021 bylo provedeno 5 981 testů PCR a 46 465 antigenních testů, a to u 52 288 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 83,7 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 823 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 24,1 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 410 asymptomatických osob, z toho v 61 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 16,3 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 7,5% pozitivitu,
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 0,2% pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 19.04.2021 53 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají vysokých hodnot, konkrétně:

·       14denní incidence na 100 tis. obyv.:

456,4

·       14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:

346,0

·       Zjednodušené reprodukční číslo:

0,73

·       Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní:

41,8 %

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

  

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 18. 04. 2021                                                                                /generováno 19.04.2021/

 

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 18. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

Za 17. 04. 2021

Počet otestovaných osob*

 

 

PCR testů

5 981

 

9 739

 

 

 

Antigenní (Ag) testy

46 465

52 288

32 944

42 397

 

 

…z toho prvotesty

6 262

 

6 537

 

 

 

 

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 18. 04. 2021

… v %

Za 17. 04. 2021

… v %

 

 

Celkem

 823

100%

1 533

100%

 

 

PCR – symptomatičtí pacienti

 276

33,5%

 684

44,6%

 

 

PCR – asymptomatičtí pacienti

 349

42,4%

 618

40,3%

 

 

Ag – symptomatičtí pacienti

 137

16,6%

 128

8,3%

 

 

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

 61

7,4%

 103

6,7%

 

 

 

 

 

Počet testů dle indikace

Za 18. 04. 2021

… v %

Za 17. 04. 2021

… v %

 

 

Celkem

52 446

100%

42 683

100%

 

 

Diagnostická indikace

1 959

3,7%

3 868

9,1%

 

 

Epidemiologická indikace

5 481

10,5%

5 616

13,2%

 

 

Preventivní a plošné testování

43 881

83,7%

32 118

75,2%

 

 

Ostatní

1 125

2,1%

1 081

2,5%

 

 

 

 

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 18. 04. 2021

Za 17. 04. 2021

7denní průměr k 17. 04. 2021

 

 

Diagnostická indikace

11,6%

13,7%

14,9%

 

 

Epidemiologická indikace

6,9%

11,5%

7,5%

 

 

Preventivní a plošné testování

0,4%

0,6%

0,3%

 

 

 

 

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 18. 04. 2021

Za 7 dní k 17. 04. 2021

Celkem v databázi

 

 

PCR testy

118 852

118 731

6 560 920

 

 

Antigenní testy

967 183

971 525

9 157 276

 

             

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1–3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 19. 4. 2021*

INDEX RIZIKA k datu 19.04.2021: 53 bodů

 

Hodnota 18.04.2021: 53 bodů

Index se k 19. 4. 2021 v porovnání s předchozím dnem nezměnil.

 

Hodnota 17.04.2021: 56 bodů

Hodnota 16.04.2021: 56 bodů

Hodnota 15.04.2021: 62 bodů

Hodnota 14.04.2021: 65 bodů

Hodnota 13.04.2021: 65 bodů

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

456,4

13

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

346,0

13

Zjednodušené reprodukční číslo

0,73

0

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

41,8 %

25

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ano

2

CELKEM

 

53

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?