Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 04. 05. 2021

Vytvořeno: 4. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 3. 5. 2021 bylo provedeno 17 943 testů PCR a 212 785 antigenních testů, a to u 229 174 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 83,4% celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 2 216  pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 16,9% (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 1 114 asymptomatických osob, z toho v  130 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 10,6%
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají pozitivitu 4,9%
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují pozitivity 0,2%                            

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 03. 05. 202151 bodů ze 100.                                                          

Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, konkrétně:

  • 14denní incidence na 100 tis. obyv.: 287.3
  • 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+: 195.1
  • Zjednodušené reprodukční číslo počítané ze 7 časových úseků: 89
  • Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní: 38.7 %

 Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

 

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 03. 05. 2021                                                                                /generováno 04.05.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 03. 05. 2021

Počet otestovaných osob*

Za 02. 05. 2021

Počet otestovaných osob*

PCR testů

17 943

 

5 778

 

Antigenní (Ag) testy

212 785

229 174

60 165

65 678

…z toho prvotesty

35 112

 

14 284

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 03. 05. 2021

… v %

Za 02. 05. 2021

… v %

Celkem

2 216

100%

 507

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

 858

38,7%

 182

35,9%

PCR – asymptomatičtí pacienti

 984

44,4%

 195

38,5%

Ag – symptomatičtí pacienti

 244

11,0%

 83

16,4%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

 130

5,9%

 47

9,3%

 

Počet testů dle indikace

Za 03. 05. 2021

… v %

Za 02. 05. 2021

… v %

Celkem

230 728

100%

65 943

100%

Diagnostická indikace

9 645

4,2%

1 817

2,8%

Epidemiologická indikace

27 162

11,8%

6 796

10,3%

Preventivní a plošné testování

192 542

83,4%

56 693

86,0%

Ostatní

1 379

0,6%

 637

1,0%

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 03. 05. 2021

Za 02. 05. 2021

7denní průměr k 02. 05. 2021

Diagnostická indikace

8,0%

8,5%

10,9%

Epidemiologická indikace

3,4%

3,6%

4,9%

Preventivní a plošné testování

0,1%

0,2%

0,2%

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 03. 05. 2021

Za 7 dní k 02. 05. 2021

Celkem v databázi

PCR testy

112 011

114 990

6 808 646

Antigenní testy

1049 151

1089 142

12 007 965

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1 – 3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

 

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 04. 05. 2021* 

Datum

Hodnota INDEXU RIZIKA (body)

04.05.2021

46

03.05.2021

46

02.05.2021

46

01.05.2021

46

30.04.2021

51

29.04.2021

51

28.04.2021

51

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu.

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

287.3

13

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

195.1

10

Zjednodušené reprodukční číslo

0.89

3

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

38.7 %

20

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

46

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

̶        https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition

̶        http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni

̶        https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

 

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

–        práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR

–        u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)

–        negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?