Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepidemický systém (PES) k 03. 05. 2021

Vytvořeno: 3. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 2. 5. 2021 bylo provedeno 5 608 testů PCR a 56 382 antigenních testů, a to u 61 762 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 86,0% celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 504 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 25,2% (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 %). COVID-19 byl prokázán u 236 asymptomatických osob, z toho v 42 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

 • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 11,1%
 • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají pozitivitu 5,1%
 • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují pozitivity 0,2%

 

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES).                                                                                         

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 02. 05. 202154 bodů ze 100.                                                                                                     

Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, konkrétně:

 • 14denní incidence na 100 tis. obyv.: 8
 • 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+: 2
 • Zjednodušené reprodukční číslo počítané ze 7 časových úseků: 89
 • Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní: 39.3 %                            

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 02. 05. 2021                                                                                /generováno 03.05.2021/

Počet provedených (nahlášených) testů

Za 02. 05. 2021

Počet otestovaných osob*

Za 01. 05. 2021

Počet otestovaných osob*

PCR testů

5 608

 

10 164

 

Antigenní (Ag) testy

56 382

61 762

28 011

37 457

…z toho prvotesty

13 529

 

6 622

 

 

Počet pozitivních diagnóz COVID-19

Za 02. 05. 2021

… v %

Za 01. 05. 2021

… v %

Celkem

 504

100%

1 171

100%

PCR – symptomatičtí pacienti

 183

36,3%

 525

44,8%

PCR – asymptomatičtí pacienti

 194

38,5%

 474

40,5%

Ag – symptomatičtí pacienti

 85

16,9%

 84

7,2%

Ag – asymptomatičtí pacienti /konfirmace PCR/**

 42

8,3%

 88

7,5%

 

Počet testů dle indikace

Za 02. 05. 2021

… v %

Za 01. 05. 2021

… v %

Celkem

61 990

100%

38 175

100%

Diagnostická indikace

1 730

2,8%

3 662

9,6%

Epidemiologická indikace

6 365

10,3%

5 077

13,3%

Preventivní a plošné testování

53 291

86,0%

28 520

74,7%

Ostatní

 604

1,0%

 916

2,4%

 

Relativní pozitivita testů dle indikace testu***

Za 02. 05. 2021

Za 01. 05. 2021

7denní průměr k 01. 05. 2021

Diagnostická indikace

9,1%

12,0%

11,6%

Epidemiologická indikace

3,8%

11,0%

5,5%

Preventivní a plošné testování

0,2%

0,5%

0,2%

 

Počet evidovaných testů

Za 7 dní k 02. 05. 2021

Za 7 dní k 01. 05. 2021

Celkem v databázi

PCR testy

113 935

113 726

6 789 557

Antigenní testy

1 051 536

1 047 703

11 740 638

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

*** Relativní pozitivita testů může být v posledním dni ovlivněna nedohlášením negativních testů v daném okamžiku (v případě velkého počtu testů jsou pro zpracování prioritizovány pozitivní testy a negativní testy jsou z laboratoří hlášeny postupně). Z toho důvodu dochází zpětně (cca 1 – 3 dny) ke korekcím průběžně hlášených hodnot.

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 03. 05. 2021*

 

Datum

Hodnota INDEXU RIZIKA (body)

03.05.2021

46

02.05.2021

46

01.05.2021

46

30.04.2021

51

29.04.2021

51

28.04.2021

51

27.04.2021

54

 

Poznámka: U komponenty Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní) dochází ke zpětnému dohlašování hospitalizací a z toho důvodu se tato komponenta může změnit i pro již uplynulé dny. V případě, že se hodnoty pohybují v blízkosti bodové hranice, může tedy dojít i ke změně počtu bodů připočítaných za tuto komponentu a tím pádem i ke změně hodnoty celého indexu. 

Komponenty indexu rizika

Hodnota

Počet bodů

14denní incidence na 100 tis. obyv.

297.8

13

14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

203.2

10

Zjednodušené reprodukční číslo

0.89

3

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)

39.3 %

20

Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+

ne

0

Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě

ne

0

CELKEM

46

* Index rizika je od 6. 1. 2021 kalkulován dle metodiky výpočtu publikované zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti publikuje výpočet relativní pozitivity testů pro veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

 • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
 • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definitiono-koronavirove-onemocneni
 • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci významně změnilo zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují úrovně řádově srovnatelné s testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, různé indikace testů a klinickou závažnost stavu pacientů.

 

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu, senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců. Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců. Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

 • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
 • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
 • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?