Čísla mluví jasně: rekord v počtu zemřelých dárců vloni zachránil stovky životů

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 14. 2. 2020

 

Loňský rok byl pro dárcovský program opět zlomový. Koordinačním střediskem transplantací (KST) byl ukončen číslem 288. Zemřelých dárců bylo nejvíc od začátku transplantací orgánů v roce 1961 v  tehdejším Československu. 288 lidí po své smrti pomohlo nemocným v záchraně života druhého.

Datum 14.2. nebyl vybrán náhodně. Svátek Svatého Valentýna je dnem lásky a lidské sounáležitosti.

Papež Jan Pavel II uvedl na konferenci o transplantacích, že každá transplantace orgánů má svůj počátek v rozhodnutí velkého etického významu. „Nabídnout bez nároku na odměnu část vlastního těla pro zdraví a prospěch druhé osoby“. Právě v tom spočívá ušlechtilost činu. V tento den je příhodné připomenout úspěchy českého transplantačního programu, který je na špici Evropy. Koordinační středisko transplantací dnes zveřejňuje vybraná celostátní statistická data za rok 2019. Již tradičně při této slavnostní příležitosti ředitel KST prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., uděluje čestnou zlatou plaketu významné osobnosti, která se o rozvoj transplantačního programu v ČR zasloužila. Letos to bude prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., předseda České transplantační společnosti a přednosta transplantačního centra plzeňské fakultní nemocnice. TC Plzeň se stalo spolupořadatelem dnešní akce.

Hlavním úkolem Koordinačního střediska transplantací je koordinace odběrů orgánů a tkání a jejich alokování k transplantacím v rámci celé České republiky. Koordinátorky přijímají  veškeré informace o potenciálních dárcích, včetně všech klinických a laboratorních parametrů. Údaje pak vyhodnocují, kompletují a předkládají transplantačním centrům.  Respektují hodnoty jako spravedlnost, důvěra a loajalita a vychází z poznatků moderní medicíny, etiky a práva.

Svátek svatého Valentýna je vhodným dnem vyjádření úcty dárcům orgánů. Rok 2019 byl co do počtu zemřelých dárců orgánů vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. Za nárůstem také stojí využití dárců ze skupiny s nevratnou zástavou krevního oběhu (DCD). Tento zdroj orgánů pro transplantace byl u nás zahájen právě v plzeňském transplantačním centru. Současná dárcovská aktivita řadí Českou republiku mezi prvních deset zemí na světě. „Transplantační týmy díky tomu provedly celkem 865 transplantací orgánů. Již tradičně byly nejčastěji transplantovaným orgánem ledviny (510). Velkým úspěchem bylo také 197 nových jater. Pokud jde obecně o transplantace, Česká republika si za posledních několik let vydobyla v zahraničí dobré jméno a pražský IKEM se stal jedním z nejaktivnějších transplantačních center v Evropě. Velký respekt si získávají i párové výměny ledvin mezi ČR, Rakouskem a Izraelem. Tento funkční mezinárodní program byl pochvalně zmíněn i na Evropském dárcovském dni pořádaném každoročně Radou Evropy“, uvádí prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací. „Česko-izraelská párová výměna transplantovaných ledvin bourá hranice mezi státy. Je to příklad, na který jsem velmi hrdý. Doufám, že i další státy, například naši sousedé z V4, se brzy připojí“, doplňuje ministr zdravotnictví Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Letošní valentýnský den je věnován plzeňskému transplantačnímu centru, v jehož čele stojí předseda odborné společnosti prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Plzeňské transplantační centrum se transplantacemi ledvin dospělým příjemcům zabývá od roku 1972. Jeho aktuální spádová oblast činí 876 tisíc obyvatel.

V čele chirurgické kliniky působí prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. od roku 1999. Plzeňský rodák, celoživotně věrný svému kraji, říká: „Plzeň mi dala to, čím jsem, a já jí to mohu vrátit. Měl jsem v devadesátých letech lukrativní pracovní nabídku, ale já jsem zůstal a zvolil jsem dobře. Plzeň v té době nebyla na technické úrovni díky neideálnímu vybavení a já dostal šanci tady tu vybavenost udělat.”

Transplantační centrum v Plzni bylo první v České republice, které v roce 2002 zahájilo velmi úspěšný program tzv. nebijících dárců ledvin,  dnes známý pod názvem „Donor after Cardiac Death“ (DCD). Vladislav Třeška byl průkopníkem tohoto programu a nadále se podílí na jeho dalším rozvíjení:  “U nás jsme ledviny od DCD dárců transplantovali  celkem  41 příjemcům s velmi kvalitními dlouhodobými  výsledky. Program patří ke stěžejním programům centra a v posledních několika letech, díky velkému rozvoji vědních programů v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni, je experimentálně rozšiřován s cílem jeho optimalizace v klinické praxi.”

K dalším náplním centra pak patří metoda preemptivních transplantací ledvin, tj. transplantací ještě před zahájením dialyzační léčby, z důvodu lepších dlouhodobých výsledků než je tomu u transplantací nemocných v dialyzačním programu. Tato metoda byla zatím využita u více než 60 nemocných. Náš vzácný host, pacientka po transplantaci ledviny, je příkladem tohoto úspěšného programu.

V Plzni rovněž odebírají ledviny od žijících dárců, kterých bylo zatím provedeno kolem 40. Od zemřelých dárců bylo do konce roku 2019 transplantováno celkem 936 ledvin nemocným v chronické renální insuficienci. “Plzeňské transplantační centrum patří mezi místa s nejdelším pětiletým přežíváním funkčních transplantovaných ledvin. Rovněž průměrná čekací doba na transplantaci ledviny je velmi krátká, v průměru 3,8 měsíce”, dodává prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.


Lucie Baudyšová, Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací
www.kst.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?