Chceme se zaměřit na pacienty se vzácnými onemocněními, říká ministr Vojtěch

Vytvořeno: 12. 7. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2019

Datum vydání: 11. 7. 2019
Zdroj: EURACTIV.com
Autor: Sarantis Michalopoulos


Nová česká legislativa má pacientům usnadnit přístup k nejmodernějším léčivům a lékům proti vzácným onemocněním. O novele zákona o veřejném zdravotním pojištění hovořila redakce EURACTIV.com s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. 

Jak vypadá nový systém lékové politiky a proč se vláda rozhodla ji změnit?

V naší zemi funguje léková politika dlouhodobě velice dobře a pacientům s běžnými či obvyklými diagnózami je vždy rychle pomoženo. Ale my chceme víc než to. Chceme-li se zaměřit na službu pacientům, neustálé zvyšování jejich komfortu a dostupnosti zdravotních služeb pro ně, musíme myslet i na ty „neobyčejné“ pacienty, kteří mají třeba vzácné onemocnění či z nějakého důvodu mohou užívat pouze jediný lék, který na jejich potíže účinkuje. Tito pacienti pak musejí žádat o mimořádnou úhradu z veřejného pojištění, která má však svá přísná pravidla a procesy. Hledáme proto způsoby, jak pacientům cestu k nejmodernějším lékům zpřístupnit.

Konkrétními impulsy k započetí změny tohoto systému pro nás byl příliš pomalý vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění, což bylo způsobeno zejména vlivem administrativně náročného procesu, a enormní nárůst počtu žádostí o úhradu na paragraf 16 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy schvalování mimořádné úhrady pro jinak nehrazené léky, ve výjimečných případech, jsou-li jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pacienta. Systém se stal příliš těžkopádný a neefektivní.

Naším cílem je novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění primárně zrychlit a zjednodušit správní řízení vedená Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zavést nová pravidla pro posuzování nejmodernějších a nejnákladnějších léčiv vstupujících na trh. Zaměřujeme se především na rozšíření možnosti vstupu vysoce inovativních léků, léčivých přípravků pro moderní terapie a léků na vzácná onemocnění do systému úhrad. Chceme tak umožnit širšímu spektru pacientů snazší přístup k potřebné nejmodernější účinné léčbě a současně zaručit jejich udržitelné financování.

Novela zákona má v oblasti standardních úhrad motivovat, aby širší spektrum léčiv žádalo o běžnou úhradu a neobcházelo tento model rovnou prostřednictvím žádosti o paragraf 16. Tedy aby maximum skutečně efektivních, potřebných účinných léků bylo hrazeno standardním způsobem skrze správní řízení vedené na SÚKL, a pouze ve výjimečných případech, tam kde systém selhává, protože konkrétní pacient neodpovídá průměrnému pacientovi a je potřeba zohlednit jeho specifika, je na místě využít žádosti o mimořádnou úhradu podle §16. Avšak i procesu schvalování mimořádné úhrady podle § 16 chceme dát jasná pravidla, aby pacienti měli zřetelně vyjmenovaná procesní práva, a aby proces byl rychlý a transparentní, existovala možnost odvolání a aby se zajistila konzistentnost rozhodovací praxe napříč zdravotními pojišťovnami.

Jakou v tom sehrávají roli pacienti a jakým způsobem je zapojíte do procesu?

Již od svého nástupu do funkce ministra zdravotnictví na konci roku 2017 jsem trval na tom, že chci budovat ministerstvo orientované na pacienty, prospěšné pacientům. Proto mají pacientské organizace své zastoupení na ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Pacientské rady, skrze niž se mohou pacienti aktivně účastnit rozhodovacích procesů v resortu, včetně aktivní účasti na přípravě legislativy.

I v tomto konkrétním případě byli od začátku pacienti intenzivně zapojeni a podíleli se na přípravě samotné novely. U léků na vzácná onemocnění, které nemohou při rozhodování o úhradě splnit podmínku nákladové efektivity, navíc navrhujeme, aby byla zohledněna také měkká kritéria, jako je závažnost onemocnění, zlepšení kvality života pacienta a reálně očekávaný přínos léčby. A právě do tohoto rozhodovacího procesu chceme zapojit také zástupce pacientů s příslušným onemocněním.

Co je přidanou hodnotou této iniciativy?

Jednoznačně ta, že se pacienti dočkají snazšího přístupu k nejmodernějším léčivům, lékům na vzácná onemocnění a transparentního procesu schvalování žádostí o mimořádnou úhradu podle § 16. Významnou přidanou hodnotu spatřuji také v již zmíněném zapojení pacientů do rozhodovacích procesů. Chceme se rovněž více opřít o názory odborných společností.

V jaké fázi legislativního procesu se změna zákona nachází?

Návrh novely byl velmi pečlivě připravován na platformě široké pracovní skupiny, v rámci které byly zastoupeny naprosto všechny zainteresované strany, od zdravotních pojišťoven, regulátorů a dodavatelů léčiv, přes odborné lékařské společnosti a profesní komory, až po zástupce pacientských organizací. Zástupci těchto segmentů strávili stovky hodin identifikací problémů stávající regulace a hledáním životaschopných řešení a výsledkem je tato novela, která je tedy především kompromisem podporovaným v základních bodech všemi stranami napříč. Věřím, že zákonodárci tuto pečlivou práci ocení a že přispěje ke zdárnému průběhu legislativního procesu.

Návrh je v současné době v připomínkovém řízení. Nedojde-li v průběhu legislativního procesu k nějakému neočekávanému zdržení, mohla by novela vstoupit v platnost v prvním čtvrtletí roku 2020.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?