České fakultní nemocnice jsou finančně stabilnější a ekonomicky efektivnější než kdy dříve

Vytvořeno: 4. 5. 2011 Poslední aktualizace: 4. 5. 2011
Analýza efektivnosti hospodaření všech fakultních nemocnic a dalších přímo řízených zdravotnických zařízení za rok 2010 jednoznačně ukázala, že i v nepříznivých hospodářských podmínkách lze dosahovat kvalitních hospodářských výsledků. Z ní jednoznačně vyplynulo, že se během posledních několika let podařilo významně zvýšit jejich finanční stabilitu, zajistit vyšší ekonomickou efektivnost a významný posun je patrný i směrem k efektivnosti objemu péče vyjádřené objemem tržeb.
 
I přes velmi těžkou ekonomickou situaci a minimální nárůst plateb od zdravotních pojišťoven dosáhly sledované nemocnice v roce 2010 hospodářského výsledku před zdaněním téměř 335 milionů korun. Navíc jsou v průměru stále likvidní, míra zadluženosti klesá a míra pohledávek po splatnosti se snižuje. Také produktivita práce měřená tržbami je trvale rostoucí a nemocnice stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob. Rovněž průměrné platy všech skupin zaměstnanců rostou a řada dalších ukazatelů v oblasti kvality a výkonové produktivity vykazuje stabilní nebo pozitivní trendy.
 
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo navázat v oblasti stability fakultních nemocnic a dalších přímo řízených zdravotnických zařízení na předchozí období. Zároveň se nám daří důsledně naplňovat programové prohlášení vlády v oblasti protikorupční strategie,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Ministerstvo zdravotnictví rovněž požádalo o provedení auditu procesů při realizaci první výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti projektů modernizace a dovybavení onkologických center a traumacenter. Auditor neshledal žádná závažná pochybění ze strany ministerstva a jeho doporučení ke zvyšování efektivity zadávacích řízení již ministerstvo průběžně uplatňuje v rámci svých nových protikorupčních opatření.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 
V příloze originální verze tiskové zprávy a obě prezentace z tiskové konference.
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?