Ambulantní gynekologové po atestaci se budou nově podílet na službách v nemocnicích

Vytvořeno: 16. 1. 2019 Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Odborná společnost a zdravotní pojišťovny se za podpory Ministerstva zdravotnictví dohodly na propojení ambulantní a nemocniční péče. Čerstvě atestovaní gynekologové provozující praxi se budou nově podílet na zajištění pohotovostních služeb, porodů a operačních výkonů v nemocnici. „Posílí to odbornost lékařů, komfort pacientek a napomůže v řešení personální situace v lůžkových zařízeních,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví, Česká gynekologická a porodnická společnost a všechny zdravotní pojišťovny se dnes memorandem zavázaly, že ambulantní gynekologové a porodníci po atestaci se budou podílet na zajištění pohotovostní služby v nemocnicích s porodnickým oddělením minimálně v rozsahu 2 pohotovostních služeb v měsíci po dobu 5 let od data uzavření smluvního vztahu, a na porodech a operačních výkonech po dobu 5 let od data atestace. Memorandum se týká pouze lékařů, kteří po jeho podpisu složí atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví.

Praxe v ambulanci se postupem času stává jednostrannou a lékař ztrácí spojení s oborem. Díky vazbě na nemocnici bude mít pravidelný kontakt s medicínským poznáním a bude si tak udržovat odbornou erudici. Jednoznačně to povede ke zvyšování kvality péče. Pozitivní dopad pocítí samozřejmě i samotné pacientky. Nejenže lékař pacientce poskytne velmi kvalitní péči v průběhu těhotenství, ale bude moci provést i samotný porod v porodnici. Přispívá to k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem. Nemluvě o tom, že zapojení ambulantních gynekologů pomůže řešit nedostatek lékařů v některých nemocnicích,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Realizace memoranda výrazně zlepší spolupráci mezi ambulantní a nemocniční sférou v oboru gynekologie a porodnictví. V některých případech bude možné, aby registrující gynekolog odvedl porod, případně realizoval operační výkon u své registrované pacientky. Vnímám to jako zásadní posun vpřed jak v odbornosti a posílení kompetencí gynekologů, tak v komfortu pacientek,“ řekl Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.

Spolupráce s ambulantní sférou nám pomůže vykrýt chybějící lékaře a poskytnout péči většímu portfoliu akutních pacientek. Kromě toho si mladí lékaři budou bezprostředně po studiích udržovat vztah s vědou a oborem, což považuji v prvních pěti letech jejich praxe za nesmírně důležité,“ uvedl ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl.

Při realizaci smluvní politiky u poskytovatelů primární péče v odbornosti gynekologie a porodnictví budeme klást důraz na to, aby poskytovatelé a lékaři splnili podmínky memoranda,“ doplnil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Signatáři memoranda budou dále spolupracovat v oblasti sdílení informací, definování a průběžné aktualizace odborných podmínek, podpory udržení a zřizování praxí zejména ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost primární péče rovnoměrně ve všech regionech ČR. Odborná společnost zřídí seznam atestovaných lékařů v oboru a bude všem zdravotním pojišťovnám předávat jejich přehledy. Ministerstvo zdravotnictví zajistí metodickou podporu v rámci deklarované spolupráce zúčastněných stran, včetně související legislativy.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?