Akční plán prevence dětských úrazů zaznamenává úspěchy

Vytvořeno: 23. 8. 2016 Poslední aktualizace: 23. 8. 2016

Vzhledem k alarmujícím počtům úrazů dětí do 19 let a k počtům úmrtí jejich následkem, byl v roce 2007 vládou schválen Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017.  Z průběžné zprávy o jeho plnění vyplývá, že v posledních letech skutečně dochází k výraznému poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších.

 „Jako lékaři a otci dvou malých dětí mi na bezpečí našich nejmenších velice záleží. Vítám a podporuji veškeré osvětové a preventivní aktivity, které povedou ke snížení dětské úrazovosti. Fakt, že k tomuto snižování reálně dochází, dokládá, že mají opravdu význam. Do budoucna v aktivitách směrem k prevenci dětských úrazů rozhodně nepolevíme,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Spolupráce na Národním akčním plánu probíhá mezirezortně. Ministerstvo zdravotnictví plnilo úkoly například prostřednictvím Krajských hygienických stanic, a to formou pořádání konferencí, výuky dopravní výchovy a veřejných akcí (Dny zdraví, Týden mobility). V letech  2013-2015 byly z dotačního programu sekce hlavního hygienika – Národního programu zdraví – podpořeny 4 projekty s tématikou prevence dětských úrazů. V roce 2016 byly ze stejného programu podpořeny rovněž čtyři projekty. Dalším příkladem aktivit je projekt „Hravě bez úrazu“, v rámci kterého vydal Zdravotní ústav v Ústí nad Labem edukační leták pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ. Mezinárodní spolupráce byla navázána například s koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže Tandem, a to při příležitosti prezentace projektu Plzeňského kraje „My bez úrazů“ v Drážďanech.

 

 

Dalším pozitivním krokem ve sledování a prevenci dětské úrazovosti je zavedení Národního registru úrazů, který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví.  V něm je každý úraz zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací. Sledování těchto ukazatelů má zásadní význam pro provádění účinné prevence zejména u dětí a slouží rovněž k hodnocení účinku provedených opatření. Dalším účelem je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti a také možnost srovnání v rámci EU.

Z dostupných statistických dat vyplývá, že podle druhu a mechanizmu úrazů, které vedly k úmrtí dětí, jsou trvale na prvním místě úrazy dopravní. Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v roce 2012 ošetřeno celkem 315 436 úrazů dětí ve věku 0 – 14 let a 236 698 úrazů dětí ve věku  15 – 19 let. V roce 2013 pak bylo ošetřeno 313 429 dětí 0 – 14 let a 230 614 mládeže 15 – 19 let, v roce 2014 to bylo 321 423 a 230 778 a v roce 2015 329 417 a 230 941 úrazů. Z uvedených počtů je patrné, že rozhodně nejde o zanedbatelnou problematiku a i přes klesající podíl velmi vážných úrazů jde o velkou zátěž. U dětí ve věku 0 – 14 let došlo k poklesu počtu ambulantně ošetřených úrazů, a to zejména u dopravních, sportovních a školních úrazů, k mírnému nárůstu došlo u úrazů domácích a ve volném čase.

V období let 2012 a 2013 došlo k poklesu ošetřených zlomenin, v dalších letech počet ošetřených zlomenin stagnuje – v roce 2012 to bylo 77 619, v roce 2013 pak 74 872, v roce 2014 75 530 a v roce 2015 pak 76 188 zlomenin. Podíl zlomenin mezi úrazy činí v kategorii 0 – 14 let dlouhodobě kolem 23-25 %, ve věku 15 – 19 let to je zhruba 21-24 %.

K úrazům dochází často také ve školských zařízeních. V roce 2012 bylo evidováno 57 266, v roce 2013 55 834, v roce 2014 54 765 a v roce 2015 pak 53 695 úrazů, které se staly ve školách. Nejvíce úrazů bylo tradičně zaznamenáno v prostředí tělocvičen (66 % základních škol a 75 % středních škol). Ve třídách se stalo 15 % úrazů na základních školách a 5 % na školách středních. Ve školním roce 2014 – 2015 pak bylo Českou školní inspekcí hlášeno celkem 38 710 školních úrazů, index úrazovosti (počet úrazů na 100 dětí) byl 2,3. Nejčastěji se úrazy staly v měsících březnu a listopadu, rizikové dny byly úterý a čtvrtek a čas 11 – 12 hodin. Při tělesné výchově se stalo 34,6 % úrazů.

Na následky úrazu zemřelo v roce 2013 podle statistiky ČSÚ 136 chlapců  a 39 dívek, což je celkem 175 dětí ve věku 0 – 19 let. V roce 2014 to bylo 117 chlapců (0 – 19 let) a 39 dívek, z toho ve věku 0 – 14 let zemřelo 27 chlapců a 17 dívek, ve věku 15 – 19 let 90 chlapců a 22 dívek. Celkem došlo ke ztrátě 156 dětí ve věku do 19 let. V roce 2015 došlo k úmrtím celkem 136 dětí ve věku 0 – 19 let, z toho 86 chlapců a 50 dívek, 55 zemřelých dětí bylo do věku 14 let.

 

Příloha:

  •  Počet úrazů dětí (0 – 14 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie
  •  Počet úrazů dětí (15 – 19 let) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie
  •  Úmrtí na následky úrazu, věk 0 – 19 let

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?