Adam Vojtěch pro Medical Tribune: Pevně věřím, že novela zákona 48 bude letos schválena

Vytvořeno: 18. 9. 2018 Poslední aktualizace: 18. 9. 2018

 

Datum vydání: 18. 9. 2018
Zdroj:  MEDICAL TRIBUNE
Autor: Marta Šimůnková


Ministerstvo zdravotnictví letos čeká po horkém jaru a létu neméně žhavý podzim. Ústavní soud 7. června 2017 zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění uplynutím 31. prosince 2018 paragraf 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně. Zda se stihne zákon přijmout, o tom MT hovořila s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem.

 

Věříte, že se stihne návrh nové regulace úhrad zdravotnických prostředků definitivně schválit do konce roku, aby nenastalo vakuum kvůli rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení stávající úpravy?

Jsem v tomto směru optimistou a věřím, že se novela schválit stihne. Snažím se apelovat na kolegy v Parlamentu, že jde o prioritu, která má velký význam především pro pacienty. V Parlamentu se nyní projednává mnoho zákonů a každý se snaží prosadit ten svůj. Novelu projednal Zdravotní výbor a vyjádřil se k pozměňovacím návrhům. Následuje druhé a třetí čtení. Po prvním říjnovém týdnu, kdy proběhne třetí čtení, půjde zákon do Senátu. Výsledky hlasování očekáváme na přelomu listopadu a prosince, pokud by došlo ke změnám, musela Sněmovna návrh přehlasovat. Je to trochu časově napnuté, ale zákon má velkou šanci být do konce roku přijat.

Zdravotnické prostředky na poukaz budou zařazované do úhradových kategorií, agendu bude spravovat SÚKL. Kolik práce navíc to pro SÚKL bude?

SÚKL se připravuje, že dojde k značnému nárůstu práce. Plánujeme přechodné období, v němž dojde k zařazování zdravotnických prostředků. Nárůst agendy chce SÚKL financovat ze svých prostředků. Ve státní správě se nyní místa spíše škrtají, než tvoří nová, což řešíme i tady na ministerstvu. Podle zákona je v kategorizaci zdravotnických prostředků SÚKL klíčovou institucí. Dopad bude mít novela zákona i na Ministerstvo zdravotnictví: když dojde ke správnímu řízení, tak ministerstvo je odvolacím orgánem. Předpokládáme, že nepůjde o mnoho případů, protože samotné zařazení zdravotnického prostředku do systému, pokud je správné a nenastane žádný problém, nevyžaduje správní řízení tak, jak tomu je u léčivých přípravků.

Od této agendy se uleví Všeobecné zdravotní pojišťovně. Čemu očekáváte, že bude uvolněné kapacity věnovat?

Ano, jde primárně o problematiku VZP, protože ostatní pojišťovny většinou přejímaly výši úhrad od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je plně v kompetenci VZP, jak s uvolněnými kapacitami naloží. Předpokládám, že se přesunou do oblasti léčivých přípravků.

Můžete popsat, jak přesně bude probíhat zařazování nových zdravotnických prostředků, které přicházejí na náš trh, a zatím je zdravotní pojišťovny nehradí?

Systém zařazování se buje odvíjet od kategorizačního stromu, na jehož tvorbě se podílelo jak ministerstvo, tak SÚKL a odborné společnosti i pacienti. Sami výrobci budou zařazovat své produkty do jednotlivých skupin a podskupin tak, aby nebylo nutné vést správní řízení. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Už v minulosti zde byl návrh, aby se úhradová regulace léčivých přípravcích překlopila i do oblasti zdravotnických prostředků. To by bylo zcela nereálné zvládnout, protože zdravotnických prostředků je násobně více než léků. Snažili jsme se o co možná nejjednodušší administrativu. Každý měsíc se budou informace o zařazených zdravotnických prostředcích zveřejňovat. Tím bude zařazení pod veřejnou kontrolou. Dojde-li k nesprávnému zařazení, pak se zahájí správní řízení, které povede SÚKL a odvolání pak bude řešit Ministerstvo zdravotnictví.

Jaké výhody to přinese pacientům?

Hlavní výhodou je předvídatelnost a transparentnost. Hlavní námitkou Ústavního soudu bylo, že není jasné, podle jakých kritérií VZP prostředky do číselníků zařazuje a podle čeho stanovuje úhradu. Nový systém vychází z mnohem podrobnějšího kategorizačního stromu a pacientům se stává dostupné daleko širší portfolio prostředků. Příkladem jsou například invalidní vozíky, kde jim nově náleží úhrada druhého – mechanického vozíku. Zatím byl plně hrazen jen elektrický, který pacienti používali na cesty ven. Doma zpravidla požívají mechanický, jehož úhrada se nakonec v návrhu zvýšila na dvacet tisíc korun.

Novelizace tohoto zákona byla prvním případem, kdy se pacienti sami velmi aktivně zapojili do její přípravy.

Zdravotní pojišťovny mají mít možnost iniciovat cenovou soutěž v úhradové skupině zdravotnických prostředků, a tím srazit cenu. Budou mít distributoři zdravotnických prostředků motivaci se cenové soutěže zúčastnit?

Máme dva nástroje, jak cenu snížit. Jedním z nich je cenová soutěž a druhý dohoda o nejvyšší ceně, kterou známe z oblasti léčivých přípravků. Pokud proběhne cenová soutěž nebo dohoda, pak lékaři nebudou mít preskripční omezení pro konkrétní zdravotnický prostředek. Motivováni tak budou jak lékaři, aby tento zdravotnický prostředek předepisovali, tak i výrobci, kteří se tak dostanou k vyšším prodejům. Motivace by tedy měla fungovat. Toto nastavení by mělo přinést úspory, ale nikoli na úkor kvality a pacientů.

Poslanci zdravotního výboru zvedli téma bionických protéz, nově by na ně mělo mít nárok více pacientů. Ministerstvo s tím souhlasilo. Proč?

Poslankyně Brzobohatá toto téma prosazuje velmi usilovně. Rozhodli jsme se jejímu pozměňovacímu návrhu vyhovět. Nejde o zásadní zásah do rozpočtu pojišťoven a bionické protézy mnoha lidem pomohou. Také Zdravotní výbor tento návrh podpořil.

Co byste řekl k otázce oprav invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pacienta? Na výboru předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása prohlásil, že návrh poslance Jiřího Běhounka, který měl vaši podporu a uživatelům vozíku dává ze zdravotního pojištění určitý budget na opravy, věc neřeší dostatečně.

Snažíme se požadavkům velmi aktivního pana Krásy vyhovět, možná ne v plném rozsahu, ale částka by se v rámci možností měla navýšit.

Jaký z pozměňovacích návrhů, které dosud ve sněmovně padly, považujete za nejzávažnější a nejvíc zasahující do původní koncepce?

Naštěstí nedošlo ke změně původní koncepce. Před předložením této novely zákona proběhla diskuze se všemi zainteresovanými stranami. Občas se vyskytla kritika, zejména v mediích, ale velmi vzácně byla spojena s konstruktivními návrhy ke zlepšení. Žádný pozměňovací návrh nenapadl koncepci novely, jak byla navržena. V pozměňovacích návrzích se v podstatě jen upřesňovaly detaily.

Očekává se boom digitálních zdravotních prostředků. Například americká FDA zavedla Akční plán pro digitální zdravotní inovace (Digital Health Innovation Action Plan) pro regulaci digitálních zdravotních pomůcek. Schválila například kontracepční aplikaci nebo aplikaci pro reminiscenční terapii pacientů s Alzheimerem. Takové pomůcky budou stále víc přicházet i k nám a některé se budou ucházet o úhradu ze zdravotního pojištění. Je na to sytém připraven?

Na Ministerstvu zdravotnictví bude trvale ustanovena pracovní skupina pro zdravotnické prostředky. Ta se bude pravidelně scházet a vyhodnocovat vstup nových typů zdravotnických prostředků do systému úhrad. Na základě jejího posouzení a zjištění důvodů pro zřízení nové skupiny zdravotnických prostředků bude iniciována novelizace zákona. Otázkou je, a o tom se hodně diskutovalo, zda není jednodušší, aby nové skupiny obsahovala prováděcí vyhláška, což by bylo jednodušší. Podle nálezu Ústavního soudu musí však být nárok pacienta zakotven v zákoně. Proto tady na ministerstvu bude fungovat již zmíněná stálá pracovní skupina pro zdravotnické prostředky, kde budou zástupci všech zainteresovaných subjektů, včetně pacientů, která zpracuje podněty do novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který se mění poměrně často.

Podoba zákona 48, která se nyní schvaluje, nebude zakonzervována na další desetiletí, ale bude se novelizovat vždy, když k tomu bude opodstatněný důvod. Půjde o „živý organismus“, který se bude nadále rozvíjet o nové technologie, nové zdravotnické prostředky. Předpokládáme, že kategorizační strom bude košatět, takže v budoucnosti bude prostor pro vstup inovací.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?