THÔNG TIN CƠ BẢN

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Nền y học có trình độ chuyên môn cao và để đảm bảo điều trị ở trình độ cao đòi hỏi phải có chi phí lớn vì vậy người ngoại quốc cần thiết phải có bảo hiểm y tế, để trong trường hợp khi đột ngột mắc bệnh hoặc tai nạn sẽ không có những vấn đề khi phải thanh toán chi phí chữa bệnh.

Nguồn quy định pháp lý hiện hành cho những thông tin nêu tại đây:

  • Nghị quyết của Hội đồng quốc gia Séc số 2/1993, về tuyên bố Hiến chương các quyền cơ bản và tự do như là một phần của hiến pháp Cộng hòa Séc.
  • Luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và về sửa đổi bổ sung những điều luật có liên quan, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 592/1992 Bộ luật, về phí bảo hiểm cho bảo hiểm y tế chung, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 258/2000 Bộ luật, về bảo vệ sức khỏe công cộng và về sửa đổi những điều luật liên quan, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 372/2011 Bộ luật, về dịch vụ y tế và các điều kiện cung cấp (Luật về dịch vụ y tế), , có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 373/2011 Bộ luật về các dịch vụ y tế riêng biệt, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 374/2011 Bộ luật về Dịch vụ y tế cấp cứu, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 551/1991 Bộ luật về Công ty bảo hiểm y tế chung Cộng hòa Séc, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 280/1992 Bộ luật về các công ty bảo hiểm y tế  khu vực, chuyên ngành, kinh doanh và các công ty bảo hiểm y tế khác, có hiệu lực hiện hành
  • Luật số 378/2007 Bộ luật về dược phẩm và về sửa đổi một số điều luật liên quan