Studium absolvované na území ČR v cizím jazyce

Vytvořeno: 6. 11. 2012 Poslední aktualizace: 19. 5. 2023
Absolventi akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém jsou odborně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce.
 

Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

a

dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo

b

dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo

c

jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo

d

pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a, b nebo c. O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu.

Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 • četby odborného textu v českém jazyce, a
 • reprodukce obsahu přečteného textu, a
 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a
 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl – a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru. 
 

Žádost o uznání způsobilosti podle § 86 zákona č. 96/2004 Sb.

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • ověřená kopie (ne originál) dokladu o absolvování akreditovaného zdravotnického studijního programu uskutečněným vysokou školou v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém – diplom (s prostou kopií vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu)

 • doklad o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., lze doložit následujícími doklady:

  • doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo

  • doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo

  • doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon příslušného povolání.

V případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem.

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců

 • kolek v hodnotě 500,- Kč (na žádost nalepte obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná) nebo doklad o zaplacení správního poplatku (v případě platby bankovním převodem; je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána a variabilní symbol)

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno