Stažení distribučního balíčku CZ-DRG v4

Vytvořeno: 29. 6. 2021 Poslední aktualizace: 1. 7. 2021

Vítáme Vás na stránce ke stažení distribučního balíčku CZ-DRG verze 4.0. Odkaz ke stažení balíčku naleznete níže pod licenčním ujednáním, stažením vyjadřujete souhlas z uvedenou podlicenční smlouvou.


PODLICENČNÍ SMLOUVA

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) je podlicenční smlouvou ve smyslu § 2363 a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi Vámi jako uživatelem softwaru popsaného níže (dále jen „Vy“ anebo „uživatel“) a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, se sídlem Praha 2, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 24 341, zastoupenou Ing. Helenou Rögnerovou, náměstkyní pro ekonomiku a zdravotní pojištění, jako poskytovatelem podlicence (dále jen „Poskytovatel“).

Softwarem se rozumí v souhrnu následující programy a dokumenty včetně příloh:

1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

 • Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
 • Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
 • Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

 • Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,
 • Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,
 • Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,
 • Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,
 • Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3. Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 4.0

4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

 • Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,
 • Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,
 • Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,
 • Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

(dále jen „software“).

Software slouží k zařazení jednotlivých hospitalizací do skupin dle pravidel CZ-DRG. Součástí softwaru nejsou jeho aktualizované verze.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí níže uvedených autorských práv k Softwaru, a to na základě zápisu o poskytnutí licence sepsaného s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, organizační složkou státu, se sídlem Praha 2, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO 000 23 833, jako poskytovatelem práva k užívání licence.

Instalací, stažením, otevřením nebo jiným užitím Software vyjadřujete souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními této podlicenční smlouvy, jste jimi vázán/-a/-i a akceptujete, že tato podlicenční smlouva je vynutitelná stejně jako jakákoliv jiná smlouva, kterou uzavíráte. Zároveň se vylučuje přijetí této smlouvy s odchylkou nebo dodatkem z Vaší strany ve smyslu
§ 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.

Pokud s podmínkami této podlicenční smlouvy nesouhlasíte, Software neinstalujte ani jinak neužívejte.

Tato ujednání neplatí pro organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, které nabývají oprávnění Software užít na základě podlicenční smlouvy uzavřené dle § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.LICENCE

Poskytovatel Vám na základě této smlouvy uděluje bezúplatnou nevýhradní licenci k výkonu práva užívat software v této verzi, a to za účelem a v rozsahu stanoveném dále v této smlouvě (dále jen „licence“). Tato licence je poskytnuta bez jakéhokoliv časového a množstevního omezení rozsahu.

Výše hodnoty plnění dle této smlouvy je nižší než 50.000,- Kč bez DPH.

Za předpokladu, že jste souhlasili s touto smlouvou, se zavazujete využívat licenci plně v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, zejména dodržovat podmínky omezení licence dle čl. 2 této smlouvy.

2. OMEZENÍ LICENCE

Tato smlouva Vás opravňuje užívat software výhradně pro vnitřní potřebu a za účelem zařazení případu hospitalizace na základě tzv. vstupních atributů případu do DRG (skupiny). Vstupními atributy případu se pro účely této smlouvy rozumí zejm. informace o diagnózách, výkonech, věku a pohlaví pacienta.

Máte právo postoupit licenci třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele a za podmínky, že ji již sám nebudete využívat.

Nesmíte provádět úpravy, zpracování, překlady či jiné změny softwaru (včetně zdrojových kódů) nebo jeho částí, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

Software nesmíte používat k vývoji odvozených softwarových aplikací pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to ani částečně jako samostatné produkty či komponenty a jakýmikoliv distribučními prostředky. Toto omezení se nevztahuje na části software typu číselníky a metodiky, tedy na:

 1. Pravidla kódování diagnóz v systému CZ‐DRG
 2. Příloha Pravidel kódování diagnóz v systému CZ-DRG: Přiřazení hlavních diagnóz v systému CZ-DRG
 3. Příloha 28 Definičního manuálu klasifikačního systému CZ-DRG: Závažnost vedlejších diagnóz v systému CZ-DRG
 4. Příloha 29 Definičního manuálu klasifikačního systému CZ-DRG: Modifikace závažnosti souběžných diagnóz v systému CZ-DRG
 5. Příloha 31 Definičního manuálu klasifikačního systému CZ-DRG: Vazba DRG bazí a kritických výkonů
 6. Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG

V případě, že produkujete vlastní software (dále jen „SW“) s cílem jeho interního použití nebo další distribuce (ať úplatné nebo bezúplatné), může Vámi vytvořený SW počítat s využitím softwaru CZ-DRG Pre-grouper a/nebo Grouperu CZ-DRG (dále jen „Grouper“), ale pouze formou napojení na Grouper za využití datových rozhraní používaných Grouperem. Grouper nesmí být součástí distribuovaného SW a příjemce tohoto SW může využívat funkcionalit poskytovaných Grouperem v rámci dodaného SW pouze za předpokladu, že na základě smlouvy s Poskytovatelem získal oprávnění užívat Software.

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Technickou podporu této verze softwaru poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení, a to pouze po dobu, než bude vydána nová aktualizovaná verze softwaru. Poskytovatel ani Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si zároveň vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.

Tímto berete na vědomí, že Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody způsobené na základě použití nebo nemožnosti použití softwaru.

Dále berete na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené chodem softwaru na výpočetní technice, programových či datových souborech, byli-li tyto způsobené používáním softwaru v rozporu s dokumentací či vznikly-li následkem užití nestandardního software, hardware nebo dalších doplňků.

Zároveň se souhlasem s touto smlouvou zavazujete, že po dobu účinnosti této smlouvy nebudete vstupovat do žádných dohod, závazků ani povinností, které by byly v rozporu s povinnostmi, které Vám vyplývají z této smlouvy.

4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že porušíte kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 2 nebo 3 této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Vás smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Poskytovatele ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy uživateli. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

V případě, že porušíte ust. čl. 3 této smlouvy nebo autorská práva k softwaru podstatným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám bude doručeno. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Pro řešení sporů vzniklých z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, jsou příslušné výlučně soudy České republiky.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Tuto smlouvu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete nebo zničíte software.

SOUHLASÍM S UJEDNÁNÍM A STÁHNOUT PROGRAM