Stanovisko k získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (označení specialisty Dětská sestra) dle NV č. 463/2004 Sb.

Vytvořeno: 10. 9. 2014 Poslední aktualizace: 9. 3. 2021

Nelékařští zdravotničtí pracovnici, kteří absolvovali specializační vzdělávání podle vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii a získali dle ustanovení § 55 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, úspěšným vykonáním atestační zkoušky specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením specialisty Dětská sestra dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanovily obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, jsou způsobilí k výkonu činností podle § 51 odst. 5 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb., to znamená, že:

Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii vykonává činnosti podle ustanovení § 51 odst. 1 a odst. 5 cit. vyhlášky při péči o děti a adolescenty, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, s výjimkou nedonošených dětí. Přitom vykonává činnosti sestry pro intenzivní péči podle § 49 cit. vyhlášky u dětí, s výjimkou zavádění močového katétru u chlapců. Ve stávají legislativě jsou činnosti dětské sestry se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii ukotveny v § 58 vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Tato specializace se uvádí taktéž v dodatku k diplomu o specializované způsobilosti. Absolventi výše uvedeného vzdělávacího programu jsou schopni zajišťovat a koordinovat ošetřovatelskou péči poskytovanou dětem, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, s výjimkou dětí nedonošených.

 

Nelékařští zdravotničtí pracovnici, kteří absolvovali specializační vzdělávání podle vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii a získali dle ustanovení § 55 zákona č. 96/2004 Sb., úspěšným vykonáním atestační zkoušky specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením specialisty Dětská sestra dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., jsou způsobilí k výkonu činností podle § 51 odst. 1 a odst. 6 vyhlášky č. 424/2004 Sb., to znamená, že:

Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii vykonává činnosti podle ustanovení § 51 odst. 1 a odst. 6 cit. vyhlášky při péči o novorozence a kojence, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně nedonošených dětí. Přitom vykonává činnosti sestry pro intenzivní péči podle § 49 cit. vyhlášky u dětí, s výjimkou zavádění močového katétru u chlapců. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace

  1. zajišťuje první ošetření rizikovému novorozenci na porodním sále a zajišťuje jeho transport na následná pracoviště,
  2. zajišťuje termoneutrální prostředí a vytváří podmínky pro bezproblémovou poporodní adaptaci a zdárný růst a vývoj dítěte.

Ve stávají legislativě jsou činnosti dětské sestry se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii  ukotveny v § 58 vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Tato specializace se uvádí taktéž v dodatku k diplomu o specializované způsobilosti. Absolventi výše uvedeného vzdělávacího programu jsou schopni zajišťovat a koordinovat ošetřovatelskou péči poskytovanou novorozencům a kojencům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně dětí nedonošených.

Vzhledem k rozsahu a obsahu vzdělávacího programu a získaným kompetencím, které absolventi specializačního vzdělávání získali na základě výše uvedeného studia, lze konstatovat, že získaná specializace dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb. odpovídá dle platného nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (nařízení vlády č. 31/2010 Sb.) oboru specializace Intenzivní péče v pediatrii s označením odbornosti Dětská sestra pro intenzivní péči.

Odůvodnění:

Rámcové vzdělávací programy, které byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., nařízením vlády č. 463/2004 Sb., a vyhláškou č. 424/2004 Sb., byly koncipovány ze samostatných jednotek – modulů, ze kterých bylo možno vytvářet různorodé sestavy. Účastník specializačního vzdělávání měl tak možnost volby a absolvoval moduly podle oborů specializačního vzdělávání a individuálně moduly speciální dle svého zaměření nebo specializace. Touto možností široké palety kombinací s co největší možností volby se nabízela pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče možnost absolvovat vzdělávací program:

  1. ošetřovatelská péče v pediatrii

  2. ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii

  3. ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči

  4. ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech

  5. ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii

  6. ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii.

Na základě úspěšného absolvování výše uvedených vzdělávacích programů získal účastník pouze kompetence k provádění specializovaných činností dle zaměření ustanovení § 51 vyhlášky č. 424/2004 Sb.