Stanovisko k provádění plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství

Vytvořeno: 9. 4. 2020 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 v České republice a s poměrně častými dotazy týkající se plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství vydává Ministerstvo zdravotnictví následující stanovisko zpracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro dezinfekci a sterilizaci Státního zdravotního ústavu.

Dezinfekce se provádí v epidemiologicky zdůvodněných případech. U venkovních ploch a povrchů se doporučuje zaměřit na vchody do obchodů, zastávky MHD a budovy úřadů. Preferuje se mechanické očištění povrchů běžnými prostředky na úklid a mycími prostředky (detergenty). V odůvodněných případech, zejména u prostorů a ploch vystavené častému kontaktu osob lze přistoupit k použití dezinfekčních přípravků na bázi chlornanu sodného nebo jiných účinných látek.
Obdobný postup se doporučuje i v případě velkoplošné dezinfekce podlahových ploch v prostorách s velkou kumulací osob.
Při používání dezinfekčních přípravků musí být vždy dodrženo dávkování uvedené na štítku přípravku, popř. v příbalovém letáku. Z důvodu ochrany zdraví lidí s ohledem na expozici nebezpečnými chemickými látkami se nedoporučuje překračovat doporučené ředění a vyhnout se mísení více přípravků. Dezinfekční přípravky musí být deklarovány jako účinné minimálně na obalené viry.
Dezinfekce veřejných prostranství, ulic, chodníků, apod. se obecně nedoporučuje. Z epidemiologického hlediska je dezinfekce veřejného prostranství neodůvodněna, riziko přenosu infekčních onemocnění přenášených kapénkovou infekcí z ploch veřejného prostranství je při běžném chování lidí minimální.
Aplikace dezinfekčních přípravků do vzduchu rozprašováním aerosolu může představovat významně vyšší riziko z hlediska expozice člověka, zvířat nebo životního prostředí nebezpečnými chemickými látkami. Zejména při použití běžně dostupných přípravků na bázi chlornanu sodného, či peroxidu vodíku může dojít k podráždění očí, kůže a dýchacích cest. V případě vyšší expozice je zde významné riziko i nevratného poškození očí, či dýchacích cest. Používání jiných dezinfekčních přípravků s reziduálním účinkem se rovněž nedoporučuje z důvodu možného poškození životního prostředí, nebo i narušení správné funkce zejména malých městských čistíren odpadních vod za předpokladu úniku většího množství dezinfekčních přípravků do kanalizační sítě.
Používání dezinfekčních přípravků na veřejných prostranstvích může z dlouhodobého hlediska představovat riziko možného rozvoje rezistence mikroorganismů.
V odůvodněných případech a po konzultaci s orgány ochrany veřejného zdraví lze přistoupit k provedení ohniskové dezinfekce, např. dezinfekce prostor, či ploch kontaminovaných potenciálně infekčním biologickým materiálem (krev, moč, stolice).

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
pověřená řízením sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a zastupující hlavní hygienička ČR

 

Přílohy