Stanovisko k § 46 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Vytvořeno: 30. 4. 2012 Poslední aktualizace: 30. 4. 2012
Vzhledem k tomu, že výklad ustanovení § 46 odst. 2  je pro praktické použití nejednoznačný, Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) do doby novelizace č. 372/2011 Sb. vydává toto stanovisko:
Při výkladu předmětného ustanovení vychází ministerstvo z důvodové zprávy k zákonu. Poskytovatel musí zajistit při provádění praktického vyučování podmínky, aby nedošlo k narušení poskytování zdravotních služeb a zároveň je povinen umožnit vstup do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb pedagogickým pracovníkům a osobám připravujícím se na zdravotnické povolání za účelem vykonávání odborné praxe. Tito pedagogičtí pracovníci nemusí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. Obsah a rozsah praktického vyučování se vymezuje na základě smlouvy podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi školou a poskytovatelem zdravotních služeb, u něhož se vyučování uskutečňuje. Ve smlouvě musí být ošetřeny i odpovědnosti, které ze smluvního vztahu vyplývají.
Z důvodů problematického uskutečňování tohoto ustanovení v praxi, bude při nejbližší novelizaci zákona § 46 revidován.
 
Znění ustanovení § 46 odst. 2 se vztahuje na přímé vedení zejména skupiny osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, organizovaného školou. V takovém případě je potřeba zajistit odbornou praxi pod přímým vedením:
 
1. zdravotnického pracovníka s rozšířeným pedagogickým vzděláním a způsobilého k samostatnému výkonu povolání; podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se za výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka považuje mimo jiné vzdělávací činnost v příslušném oboru nebo činnost související s poskytováním zdravotní péče, pokud je vykonávána zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,
 
Pozn. Rozšířeným pedagogickým vzděláním (není zákonem vymezeno) se v § 46 odst. 2 myslí např. vzdělání získané v  oblasti ošetřovatelské péče certifikovaným kurzem „Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“ nebo kurzem tzv. „pedagogické minimum“ či studium pedagogiky.
Uvedeným kurzem mentora získává uchazeč soubor vědomostí a dovedností mentora/školitele klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence a základní poznatky z pedagogiky, andragogiky, didaktiky a pedagogické psychologie potřebné při pedagogické činnosti.
Studiem pedagogiky se podle § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí vzdělání získané studiem v akreditovaném vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studiem pedagogiky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).
 
2. učitele praktického vyučování a odborné praxe zdravotnických oborů vzdělávání; podle ustanovení § 9 odst. 4 a § 11 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále musí mít také způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., resp. zákona č. 96/2004 Sb.,
 
3. příslušného akademického pracovníka, který je učitelem zdravotnického oboru na vysoké škole a má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli.
 
Vzhledem k nemožnosti splnění podmínky stanovené v § 46 odst. 2 při zajištění individuální odborné praxe lze tuto praxi, kromě výše uvedených zdravotnických pracovníků, též zajistit i zdravotnickými pracovníky bez pedagogického vzdělávání, kteří jsou v pracovně právním vztahu k poskytovateli a mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání.