Společná akce na podporu šíření dobré praxe v oblasti duševního zdraví (ImpleMENTAL)

Vytvořeno: 10. 2. 2022 Poslední aktualizace: 10. 2. 2022

Projekt „Joint Action on Support for Member States’ implementation of best practices in the area of mental health (ImpleMENTAL)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Vycházejíce z premisy, že investice do duševního zdraví mají pozitivní dopady na udržitelný rozvoj populace z ekonomického, sociálního a zdravotního hlediska, tato společná akce cílí na snižování společenské a ekonomické zátěže duševních onemocnění a podporu duševního zdraví prostřednictvím implementace osvědčených intervencí, jejichž účinnost byla ověřena v konkrétních státech EU. Tyto příklady dobré praxe má za cíl přenést do dalších evropských zemí při zohlednění místního kontextu.

Pro tyto účely byly vybrány dva programy, které byly jako příklady dobré praxe zveřejněny na Portálu nejlepší praxe Evropské komise (Best Practice Portal) a následně vybrané Řídící skupinou pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (SGPP):

–           „Mental health system delivery reform Belgium“

–           „Suicide Prevention Austria“.

Do společné akce je celkem zapojeno 21 států, přičemž za ČR kompetentní orgán participuje MZ ČR, konkrétně oddělení ORDZ ve spolupráci s NÚDZ jako přidruženým subjektem. Implementace společné akce probíhá prostřednictvím 6 pracovních balíčků, přičemž ČR je zapojena do pěti z nich. Největší rozsah zapojení je předpokládán v pracovním balíčku č. 6, zaměřeném na přenos dobré praxe „Suicide Prevention Austria (SUPRA)“, kde bude ČR zastávat roli „co-leadra“ pracovního balíčku. Předpokládá se zapojení pracovníků MZ, NÚDZ, případně externích expertů.

Celkový rozpočet této významné společné akce je přibližně 6,75 milionů EUR, z toho plánované oprávněné výdaje pro ČR představují 255 000 EUR.