Společná akce na budování kapacit národních kontaktních míst (NFP4Health)

Vytvořeno: 10. 2. 2022 Poslední aktualizace: 10. 2. 2022

Projekt „Joint Action On Increasing The Capacity Of National Focal Points (NFP4Health)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Společná akce staví na zkušenosti s fungováním sítě národních kontaktních míst pro
3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020. Tato síť sestává ze zástupců všech států účastnících se programu, kteří sdílí zkušenosti s propagací programu a poskytují asistenci EK v otázkách týkajících se implementace 3. akčního programu.

V souvislosti se začátkem nového programového období 2021-2027, v němž má být
3. akční program vystřídán novým programem „EU pro zdraví“ (EU4Health) byla identifikována potřeba připravit národní kontaktní místa na zvládnutí nové role. Tato role by podle EK neměla spočívat pouze v šíření informací o novém programu ale také
v poskytování komplexní asistence potenciálním žadatelům a schopnosti identifikovat vhodné zdroje financování pro jejich projektové záměry. Z tohoto důvodu je nutné zvyšovat povědomí národních kontaktních míst o dalších fondech a programech EU, z kterých lze čerpat podporu na cíle v oblasti zdraví.

Společná akce NFP4Health je odpovědí na tuto potřebu. Mezi její cíle patří:

  • poskytnout zpětnou vazbu k dosavadnímu fungování národních kontaktních míst v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví, identifikovat silné stránky a bariéry. Promítnout tyto zkušenosti do nového programového období a navazujícího programu EU4Health. Vypracovat profil národního kontaktního místa (jaká by měla být jeho role a jaké znalosti a dovednosti potřebuje na její výkon).
  • zmapovat fondy a programy EU, z nichž lze čerpat podporu na cíle v oblasti zdraví. Identifikovat synergie mezi těmito programy. Podpořit síťování relevantních aktérů na národní a evropské úrovni. Zahájit spolupráci mezi národním kontaktním místem pro EU4Health a kontaktními místy pro jiné fondy/programy v rámci členských států. Nastavit systém vzájemné komunikace a společných aktivit. Vytvořit zázemí pro poskytování potřebné podpory potenciálním žadatelům a zvýšit tak jejich úspěšnost.
  • vzdělávat národní kontaktní místa za účelem zvýšení jejich znalostí a dovedností, čímž dojde ke zvýšení dopadu jejich činnosti. Seznámit národní kontaktní místa s podmínkami různých fondů/programů EU, informovat je o možnosti kombinování financování z různých programů, zlepšit jejich měkké dovednosti a schopnost šířit povědomí o výsledcích úspěšných projektů.

Do společné akce je celkem zapojeno 21 států, přičemž za ČR kompetentní orgán participuje MZ ČR, konkrétně odbor EFI. Implementace společné akce probíhá prostřednictvím 6 pracovních balíčků, přičemž ČR je zapojena do všech z nich jako standardní účastník. Celkový rozpočet této společné akce je přibližně
2,5 milionů EUR, z toho plánované oprávněné výdaje pro ČR představují 38 000 EUR.