Současné předsednické trio v Radě EU (leden 2019 – červen 2020)

Vytvořeno: 16. 5. 2019 Poslední aktualizace: 16. 5. 2019

V listopadu 2018 byl představen 18 měsíční pracovní program nastupujícího trojpředsednictví v Radě EU, který společně připravily Rumunsko, Finsko a Chorvatsko.

V oblasti veřejného zdraví se tato trojice států hodlá obecně zaměřit na zaručení přístupu ke zdravotní péči pro všechny občany EU a dále také na zajištění bezpečnosti a mobility pacientů s využitím příležitostí, které přináší nové technologie. Konkrétním cílem těchto záměrů je poskytnutí lékařské péče přeshraničního charakteru všem občanům EU, s důrazem kladeným na ty, kteří jsou diagnostikováni s vážným onemocněním a v jejichž členském státě nejsou dostupné adekvátní technologie pro vhodnou léčbu. Právě pro tyto případy chce nastupující trojpředsednictví zajistit, a to na základě směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, dostupnost léčby pacienta i v jiných členských státech. Na úrovni EU lze též posílit spolupráci v oblasti transplantací a dárcovství orgánů.

Dále se trojice předsednických států hodlá zaměřit na dokončení jednotného digitálního trhu, což pro oblast zdravotnictví znamená především posílení spolupráce v síti eHealth a dokončení formátu pro přeshraniční výměnu dat o pacientech. Další iniciativou, která vyplývá z dokončení jednotného digitálního trhu, je vytvoření koordinovaného plánu pro umělou inteligenci.

Klíčovými tématy v oblasti veřejného zdraví je pro nastupující předsednictví také vytvoření evropského rámce pro endokrinní disruptory, řešení problematiky antimikrobiální rezistence (dále jen „AMR“) a v neposlední řadě posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. Pozornost bude také věnována práci na návrzích týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci.

Během tohoto trojpředsednictví se také očekává dokončení projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (v gesci MŽP), která se zaměřuje na kvalitu pitné vody, její kontrolu a zabezpečení její nezávadnosti pomocí posouzení rizik. Trojpředsednictví se též zaměří na dokončení projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a o změně směrnice 2011/24/EU.