Současné předsednické trio v Radě EU (červenec 2020 – prosinec 2021)

Vytvořeno: 5. 8. 2020 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

Nové trojpředsednictví, které se do čela Rady EU postavilo v období od července 2020 do prosince 2021, tvoří Německo, Portugalsko a Slovinsko. Ve světle pandemie COVID-19 se tři předsednictví shodla, že jejich zásadním průřezovým úkolem bude posílení odolnosti Evropy a ochrana obyvatel před krizí. Zdravotnictví bude v tomto ohledu hrát zásadní roli. Trvalé zotavení všech odvětví hospodářství a veřejného života bude totiž možné pouze tehdy, pokud budou zdravotní politiky účinné v boji s COVID‑19.

Program trojpředsednictví reflektuje cestovní mapy Komise k uvolnění mimořádných opatření i k oživení. Předsednické trio se zaměří především na obnovení a prohloubení fungování vnitřního trhu, podporu zelené a digitální transformace a posílení odolnosti a strategické autonomie EU v klíčových oblastech včetně zdravotnictví. Pandemie poukázala na důležitost spolupráce v oblasti globálního zdraví a transparentnost reakce na krizi. Předsednické trio chce proto posílit strategický význam hlasů členských států a EU na mezinárodních fórech věnovaných globálnímu zdraví (např. v rámci Světové zdravotnické organizace).

Trojice předsedajících států se zaměří také na pomoc partnerům v sousedních regionech, zejména těch, kde je evidována nízká úroveň zdraví (Afrika) a v zemích západního Balkánu a Východního partnerství. Důraz bude kladen na větší regionální spolupráci při tvorbě nových diagnostických metod, léčiv a vakcín. Předsednické trio chce postupovat jako tzv. Tým Evropa (Team Europe). Tým Evropa bude vyjádřením globální solidarity a spolupráce. Na globální úrovni totiž umožní spolupráci se sektorem výzkumu a inovací a zabezpečí partnerským zemím přístup k vakcínám pro boj s COVID-19.

Trojpředsednictví ve svém programu konstatuje, že některé procesy na úrovni EU vztažené ke zdraví, zvláště s ohledem na nastalou krizi, by měly být zlepšeny, jako např. legislativa v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to tak, aby bylo možné rychle se přizpůsobit krizi mj. z hlediska dostupnosti léčivých přípravků, vakcín a zdravotnického vybavení. Trojice předsednických států se rovněž zaměří na možnosti společného přístupu při získávání údajů v klinickém testování. Se zabezpečením klíčového zdravotnického materiálu dále souvisí předsevzetí předsednického tria posílit Mechanismus civilní obrany Unie (Union Civil Protection Mechanism, UPCM) vč. RescEU.

Příprava reakce EU na pandemii by měla být dále zlepšena, zvláště podporou výměny digitálních zdravotních dat při plném respektování ochrany osobních údajů či posílením stávajících evropských struktur jako např. Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Mezi další oblasti, na něž se předsednické trio zaměří, bude patřit podpora biodiverzity, udržitelného potravinového systému, bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci s ohledem na pandemii či problematika vod, vč. jejích zdravotních aspektů.

Předsednické trio bude také úzce spolupracovat s Komisí při tvorbě Evropského plánu boje proti rakovině a hodlá přispět ke zlepšení zdravotní gramotnosti obyvatel. Bude také klást důraz na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy 2030.