Služby v oblasti veřejného zdraví

Vytvořeno: 21. 1. 2008 Poslední aktualizace: 21. 1. 2008

Integrovaný operační program je zaměřen na podporu národních, systémových projektů. Tento aspekt se promítá i do oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb


Oblast intervence/podpory: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví


Cílem oblasti intervence 3.2 IOP je dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče a to pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU 25.


Podporované aktivity/operace:


3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.


3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob  znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Jde o rozvoj koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, rozvoj sekundární prevence a systému následné a dlouhodobé péče národní sítě zdravotnických zařízení a podpora projektů s národním nebo nadregionálním dopadem v oblasti prevence zdravotních rizik nestátních neziskových organizací.


3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovace a modernizace systému pro měření,  hodnocení kvality a nákladovosti péče v rámci systému veřejného zdraví).


Podpořeny budou takové projekty, jejich výstupem bude dosažení změny trendů a faktického zlepšení zdravotní péče s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, zkrácení délky hospitalizace a na účinnější možnosti předcházení zdravotních rizik.


Obecné vymezení potenciálních žadatelů:


Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., v platném znění nebo zákona č.258/2000Sb., v platném znění, zejména:


• Ministerstvo zdravotnictví a jím zřizované a nebo zakládané příspěvkové organizace,


• organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi (zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),


• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanská sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a církevní právnické osoby podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech).