Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

Vytvořeno: 4. 4. 2016 Poslední aktualizace: 4. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

 

• Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
• Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání
• Předloženo neplatné Rozhodnutí o akreditaci
• Chybí kopie smlouvy s akreditovaným zařízením
• Není předložen životopis školitele
• Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
• Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
• Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
• Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
• Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
• Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávaní
• Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení
• CD nepřiloženo
• Nečitelné CD
• Na CD chybí formuláře a podpisy
• Výpis z obchodního rejstříku je starší tří měsíců
• Žádost je podaná na jiný obor

 

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

 

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

Přílohy