Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Vytvořeno: 3. 4. 2015 Poslední aktualizace: 3. 4. 2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015 dle zákona č. 95/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

 • Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
 • Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba
 • Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání
 • Předloženo neplatné Rozhodnutí o akreditaci
 • Chybí kopie smlouvy s akreditovaným zařízením
 • Není předložen životopis školitele
 • Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
 • Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
 • Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávaní
 • Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení
 • CD nepřiloženo
 • Nečitelné CD
 • Na CD chybí formuláře a podpisy
 • Výpis z obchodního rejstříku je starší tří měsíců
 • Žádost je podaná na jiný obor

V příloze je tabulka se seznamem žádostí (program č.2), které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

Přílohy