Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 – NELÉKAŘSKÉ OBORY

Vytvořeno: 3. 4. 2014 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.:

 • Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci

 • Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba

 • Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání

 • Chybně označena obálka

 • Nedodržení termínu pro podání žádosti

 • Není předložen životopis školitele

 • Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

 • Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

 • Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

 • Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta

 • Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávaní

 • Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení

 • Žádost není předložena ve stanoveném počtu výtisků

 • Na CD chybí formuláře a podpisy

 • Výpis z obchodního rejstříku je pouze nepotvrzená informace stažená z internetu

 • Žádost je podaná na jiný obor

 

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.

Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu, tj. 11. 4. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Přílohy