Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2013

Vytvořeno: 5. 4. 2013 Poslední aktualizace: 5. 4. 2013

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2013 dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.: 

·         Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
·         Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba
·         Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání
·         Chybně označena obálka
·         Nedodržení termínu pro podání žádosti
·         Není předložen životopis školitele
·         Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
·         Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
·         Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávaní
·         Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení
·         Žádost není předložena ve stanoveném počtu výtisků
·         Na CD chybí formuláře a podpisy
·         Výpis z obchodního rejstříku je pouze nepotvrzená ifnormace stažená z internetu
·         Žádost je podaná na jiný obor
 
V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí (projekt č. 2 a 3), které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.
 
Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.
 
Námitka musí být doručena na ministerstvo do data uvedeného v tabulce, tj. do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.
 
 
Přílohy : 
  • Seznam vyloučených žádostí – projekt č. 2
  • Seznam vyloučených žádostí – projekt č. 3
  • Formulář pro podání námitek
 

Přílohy