Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2012

Vytvořeno: 5. 4. 2012 Poslední aktualizace: 5. 4. 2012

 

V souladu s ustanovením § 21ab odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. a v  souladu s ustanovením § 60a odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.:
 
  • Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditacï
  • Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
  • V finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
  • Čestné prohlášení o zajištění části specializačního vzdělávání u jiného akreditované zařízení
  • Na CD chybí formuláře a podpisy
  • CD je zcela prázdné
  • Správné a úplné označení obálky se Žádostí
 
V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí (projekt č. 2 a 3), které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.
 
Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.
 
Námitka musí být doručena na ministerstvo do data uvedeného v tabulce, tj. do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Přílohy