Seznam 7 úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2009 v důsledku navýšení počtu rezidenčních míst v oboru Všeobecného praktického lékařství

Vytvořeno: 24. 8. 2009 Poslední aktualizace: 24. 8. 2009

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2009 v oboru Všeobecného praktického lékařství

R O Z H O D N U T Í

V souladu s ustanovením § 21a odst. 8 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2009.

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v projektu č. 1 v oboru Všeobecného praktického lékařství.

O d ů v o d n ě n í

Do 16.3.2009 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2009, a to v souladu s metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí MZ v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla, v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po případné opravě plánu rezidenta.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (rozklad), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok.

ZDŮVODNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví na základě informací akreditační komise všeobecných praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a dostupnými informacemi rozhodlo o přidělení 6 rezidenčních míst v oboru Všeobecného praktického lékařství.

Ministerstvo zdravotnictví  na základě podmětu akreditační komise všeobecných praktických lékařů zastoupené předsedou AK panem doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, Ph.D., rozhodlo o navýšení rezidenčních míst pro rok 2009 v oboru všeobecného praktického lékařství v krajích (Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Královehradecký, Vysočina), a to vzhledem k demografické situaci v oboru i vzhledem k počtu zájemců o obor.

Zároveň bylo přiděleno 1 rezidenční místo z důvodu odstoupení jednoho žadatele z oboru Všeobecného praktického lékařství. Rezidenční místo bylo přiděleno prvnímu žadateli o rezidenční místo, který se umístil první pod čarou z regionu Praha.

Navýšením rezidenčních míst nedochází k překročení celkového počtu rezidenčních míst, ale k přesunu uvolněných rezidenčních míst z jiných oborů (zdravotnická zařízení se v průběhu dotačního řízení zřekla získaných rezidenčních míst).

Přílohy