Sebehodnotící dotazník GNTH

Vytvořeno: 2. 11. 2011 Poslední aktualizace: 2. 11. 2011

 

Pro zapojení do sítě tzv. Nekuřáckcýh nemocnic (The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, GNTH) je nutné, aby se nemocnice přihlásila k jejím základním principům pomocí vyplnění přihlášky (Letter of Intent). Tímto získá zdravotnické zařízení statut „člena“.

Pro získání mezinárodně uznávané úrovně plnění mezinárodních standardů GNTH (bronz/stříbro) musí pak dané zdravotnické zařízení absolvovat vstupní sebehodnotící proces a vyplnit sebehodnotící (self-audit) dotazník, který jej porovná oproti 10 mezinárodním standardům z hlediska „nekuřáckého zdravotnického zařízení“. V návaznosti na výsledky sebehodnocení, pak zdravotnické zařízení vypracuje akční plán, který shrnuje cíle na následující rok, jak dosáhnout zlepšení. Výsledkem je poté získání stříbrné či bronzové úrovně plnění těchto standardů. Tento postup by se měl opakovat vždy v ročním intervalu.

Postup zdravotnického zařízení v případě zájmu o bronzovou/stříbrnou úroveň členství v Národní síti nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku:

  1. Zdravotnické zařízení vyjádří svůj zájem participovat na programu GNTH a informuje o tom národní GNTH síť.
  2. Zdravotnické zařízení určí odpovědnou kontaktní osobu a sestaví multidisciplinární pracovní skupinu v daném zdravotnickém zařízení, která bude zavádět a implementovat GNTH standardy.
  3. Multidisciplinární tým provede pomocí přiloženého nástroje (Self-Audit Tool) interní audit, při kterém identifikuje oblasti vyžadující opatření.
  4. Následně vypracuje konkrétní akční plán na další rok, který musí být konkrétní a měřitelný a musí popisovat jednotlivé kroky, které budou učiněny pro dosažení stanovených cílů.
  5. Zdravotnické zařízení zašle kopii provedeného interního auditu a akčního plánu administrátorovi Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku, a to společně s potvrzením závazku vedení zdravotnického zařízení plán implementovat (Letter of Intent).
  6. Po doručení těchto vyplněných dokumentů administrátor Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic) zdravotnické zařízení zaregistruje do GNTH a zašle kontaktní osobě potvrzení o členství.

Cílem každého zdravotnického zařízení je samozřejmě dosáhnout úrovně zlaté, která je nejvyšším možným mezinárodním oceněním v tomto programu. Zlaté úrovně je dosahováno specifickým postupem, kdy zmiňovaná národní síť může zdravotnické zařízení, na základě dlouhodobě vynikajících výsledků, nominovat do procesu GNTH GOLD Forum a v případě, že bude úspěšné, obdrží potvrzení o zlaté kategorii.

 

Přílohy