Sdělení ke změnám v registraci při zacházení s červeným fosforem

Vytvořeno: 11. 12. 2020 Poslední aktualizace: 16. 12. 2020

Sdělujeme, že dne 13. ledna 2021 nabude účinnosti nová legislativní úprava na úrovni Evropské unie, týkající se zacházení s látkou červený fosfor.

Konkrétně se jedná o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1737 ze dne 14. července 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (viz příloha). Uvedené nařízení Komise, má přednost před vnitrostátní úpravou. Nově bude látka červený fosfor zařazena mezi prekursory drog na úrovni Evropské unie, a to konkrétně do přílohy I., kategorie 2, podkategorie 2A, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 273/2004 a do přílohy, kategorie 2, nařízení Rady (ES) č. 111/2005. Látka červený fosfor na úrovni České republiky přechází z legislativní úpravy výchozích a pomocných látek do legislativní úpravy uvedených látek kategorie 2.

Změny lze rozdělit do dvou oblastí, a to: a) obchod uvnitř Evropské unie; b) obchod se třetími zeměmi (mimo Evropskou unii).

Změny v souvislosti s obchodem uvnitř EU

Nová právní úprava zavádí množstevní prahovou hodnotu pro činnosti s látkou červený fosfor, které se provádějí po dobu jednoho roku. Tato hodnota bude ve výši 0,1 kg. Uvedené znamená, že pokud subjekt bude v průběhu jednoho roku zacházet s množstvím látky červený fosfor překračujícím 0,1 kg, musí plnit povinnosti stanovené nařízením č. 273/2004 a částí zákona č. 272/2013 Sb., která se vztahuje na uvedené látky kategorie 2. Nově tak především musí být registrovaní nejen dodavatelé na trh, ale
i koneční uživatelé, kteří v průběhu jednoho roku zacházejí s množstvím přesahujícím 0,1 kg. Osvědčení o registraci i nadále bude vydávat Ministerstvo zdravotnictví, avšak v rámci správního řízení, během kterého bude posuzovat odbornost žadatele a jím jmenované odpovědné osoby, dále vhodnost
a spolehlivost žadatele v souvislosti se zacházením s prekursory drog.

Změny v souvislosti s obchodem mimo EU

Nově se budou změny vztahovat i na subjekty, které budou vyvážet látku červený fosfor do zemí, které nejsou členskými zeměmi Evropské unie. Subjekt, který bude mít zájem vyvážet látku červený fosfor, musí být registrován u Ministerstva zdravotnictví. Osvědčení o registraci vydá Ministerstvo zdravotnictví na základě správního řízení, v rámci kterého posoudí, zda je žadatel odborně způsobilý a vhodný pro zacházení s prekursory drog.

Subjekty, které jsou v současné době držiteli osvědčení o registraci k dodávání látky červený fosfor na trh České republiky nebo členského státu Evropské unie, budou také muset požádat o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2.