Sdělení k používání vonné látky lilial

Vytvořeno: 5. 9. 2022 Poslední aktualizace: 5. 9. 2022

Na základě častých dotazů týkajících se aplikace rozdílného legislativního omezení použití vonné látky Lilial v kosmetických přípravcích a v dalších chemických směsích, Ministerstvo zdravotnictví vydává následující sdělení.

Kosmetické přípravky obsahující látku Lilial, CAS: 80-54-6

Nařízení Komise (EU) 2021/1902 ze dne 29. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (tzv. OMNIBUS ACT IV), vkládá do přílohy II (SEZNAM LÁTEK ZAKÁZANÝCH V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH) novou položku – ref. č. 1666: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal (CAS 80-54-6), tj. Lilial, INCI: butylfenyl methylpropional.

Nařízení je použitelné od 1. 3. 2022. Od této doby platí, že kosmetické přípravky s obsahem vonné látky Lilial (v kosmetice značeném zpravidla jako: butylfenyl methylpropional) se nesmějí vyskytovat na trhu.

Ostatní výrobky (chemické směsi) obsahující látku Lilial, CAS: 80-54-6
(2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Butylphenyl Methylpropional)

Dne 19. května 2020 bylo vydáno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. nařízení CLP). (https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp)

Přílohou tohoto nařízení je seznam látek, které se nově vkládají do přílohy VI nařízení CLP do tabulky 3 v části 3.

Jednou z těchto látek je 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal (známá též jako Lilial), která je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1B (Repr. 1B) a ke které náleží standardní věta H360Fd.

Účinnost toto nařízení nabylo 1. března 2022.

Na základě této skutečnosti nelze na základě přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH), od tohoto data dodávat žádné výrobky (směsi) obsahující 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal na trh pro použití širokou veřejností, pokud směs jako taková splňuje kritéria klasifikace Repr. 1B. Jelikož látka 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal nemá stanoven specifický koncentrační limit, pro klasifikaci směsi se použije obecný koncentrační limit (0,3 %) dle nařízení CLP.

 

Relevantní odkazy:

Nařízení o kosmetických přípravcích

Nařízení REACH

Nařízení CLP