Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

Vytvořeno: 20. 11. 2012 Poslední aktualizace: 20. 11. 2012

 

S D Ě L E N Í

 k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 15. března 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech, jež je prováděcím předpisem podle § 22 odst. 6 chemického zákona.

Ministerstvo zdravotnictví touto formou sděluje, že v důsledku opožděného vydání vyhlášky oproti předpokládanému termínu  se termín pro splnění oznamovací povinnosti stanovený v § 36 chemického zákona odkládá nejpozději do 1.3.2014.
Pro jednotný výklad vyhlášky ministerstvo tímto uveřejňuje metodický pokyn k plnění oznamovací povinnosti podle § 22 chemického zákona.
 
 
Související dokumenty
 
Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech.
 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 
Metodický pokyn MZ
Metodický pokyn MZ – revize č. 2 ze dne 7.9.2015
Příloha č. 1 k metodickému pokynu (Rozsah poskytovaných informací o nebezpečných chemických směsích) – revize č. 1 ze dne 22.03.2013
Příloha č. 2 k metodickému pokynu (Forma elektronické podoby informací o nebezpečných směsích a detergentech a datovém rozhraní) – revize č. 3 ze dne 7.9.2015

Přílohy