Rumunské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 16. 5. 2019 Poslední aktualizace: 16. 5. 2019

Priority rumunského předsednictví v Radě EU pro období leden – červen 2019 (RO PRES) vychází zejména z programu trojpředsednictví v Radě EU a z programu RO PRES představeného na jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 7. prosince 2018.

V oblasti veřejného zdraví si rumunské předsednictví vytyčilo pět priorit. Zaměří se na problematiku antimikrobiální resistence (AMR) a s ní související infekční onemocnění. Hlavním záměrem RO PRES v této problematice je zahájit společnou diskuzi napříč všemi dotčenými sektory, tj. humánním, veterinárním a nově také environmentálním sektorem. V návaznosti na tuto diskuzi plánuje RO PRES předložit závěry Rady EU k boji proti AMR. Ve dnech 28. února – 1. března 2019 pak uspořádá RO PRES konferenci na ministerské úrovni na téma: Další kroky, které je nutné podniknout, aby se z EU stal region s nejlepší osvědčenou praxí boje proti AMR.

Druhou prioritou je vakcinace. RO PRES chce významně přispět k zvýšení proočkovanosti a snížení nemocí, které jsou očkováním preventabilní. Za tímto účelem plánuje RO PRES uspořádat několik konferencí, které mají sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi členskými státy EU.

Spolupráce v síti eHealth zůstává prioritou, po vzoru předchozích předsednictví Radě EU, též pro Rumunsko. Jako klíčové vnímá RO PRES posílení spolupráce s cílem realizace přeshraniční výměny dat v oblasti zdravotnictví, které vnímá jako důležité nejen pro zlepšení kvality péče o pacienty, ale také pro následné studie a výzkumy v oblasti zdravotnictví.

Poslední, ale neméně důležité, priority RO PRES jsou zajištění přístupu pacientů ke zdravotní péči a zajištění mobility pacientů. Tyto priority jsou speciálně zaměřeny na pacienty starší 18 let, kteří jsou diagnostikováni s vážným onemocněním. V souladu s třetím akčním plánem EU v oblasti zdraví a směrnicí 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, se RO PRES snaží upozornit na nutnost zajištění zdravotní péče napříč členskými státy.

Mimo výše zmíněné priority se bude RO PRES zabývat také přístupem pacientů k léčivům a hodnocením zdravotnických technologií (HTA), kdy bude usilovat o dosažení politické shody jednotlivých členských států k výše uvedenému návrhu nařízení.