Rozhodnutí o výsledku hodnocení Průběžných zpráv projektů za rok 2009

Vytvořeno: 29. 9. 2010 Poslední aktualizace: 29. 9. 2010


Z celkových 399 Průběžných zpráv projektů bylo doporučeno 398 projektů k pokračování v jejich řešení.U jednoho projektu bylo rozhodnuto Ministerstvem zdravotnictví o zastavení jeho financování a to na vlastní žádost řešitele (Vědecká rada IGA MZ rozhodla zastavit: projekt – NS 10593, jehož řešitel požádal o zastavení projektu z důvodu navýšení cen u dodavatele).


Rozhodnutí o zastavení poskytování účelové podpory nabývá platnosti dnem podepsání dodatku ke smlouvě, vyhotoveného na základě Průběžné zprávy projektů 2009.


Řešitel projektu, který byl z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zastaven, obdrží písemné vyrozumění společně s dalšími informacemi o následném postupu (Průběžné zprávy, vrácení finančních prostředků apod.).

Přílohy