Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, jako příslušný poskytovatel dotace, v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2019.

 

Příjemci: žadatelé o dotaci – viz přílohy tohoto rozhodnutí

Účelové určení finančních prostředků: podpora projektů specializačního vzdělávání v nelékařských oborech z dotačního programu Rezidenční místa.

Zahájení projektů: 2019.

Způsob vyplácení: bankovním převodem na účet příjemce dotace.

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Žadatelé v souladu s podmínkami vyhlášené Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019 podali žádosti o poskytnutí dotace.

Na základě hodnocení podaných žádostí po formální i odborné stránce Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, jak je uvedeno ve výrokové části a přílohách tohoto rozhodnutí.

 

 

P o u č e n í

 

Ve smyslu ustanovení § 14q zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů není proti tomuto rozhodnutí přípustný rozklad.

 

Přílohy